Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

WSA oddalił skargę Altus SA na decyzję KNF

Data aktualizacji:

18 kwietnia 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) oddalił skargę Altus SA (dawniej Altus TFI SA) na decyzję KNF z 14 października 2022 roku

Decyzją tą KNF nałożyła na Altus TFI SA kary pieniężne w łącznej wysokości 6 650 000 zł oraz cofnęła tej spółce zezwolenie na wykonywanie działalności m.in. w zakresie: wykonywania działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, oraz wykonywania działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

WSA zgodził się z wykładnią przepisów przyjętą przez KNF dotyczących obowiązku sprawowania bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu TFI powierza czynności w zakresie zarządzania. Zdaniem sądu z art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach1 wynika wzorzec starannego działania TFI, któremu Altus TFI nie sprostał. Sąd wskazał również, że podziela stanowisko sądów administracyjnych, wyrażone w innych sprawach, że KNF, jako organ wyspecjalizowany w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ma prawo i obowiązek samodzielnego weryfikowania rzetelności wyceny portfeli inwestycyjnych i nie musi w tym zakresie przeprowadzać dowodu z opinii biegłego.

WSA nie dopatrzył się uchybień proceduralnych, które mogłyby wpływać na wynik sprawy, potwierdził prawidłowość postępowania w zakresie wyczerpującego zebrania materiału dowodowego, a także prawidłowość zastosowania przesłanek wymiaru kary, która w ocenie sądu, w świetle wagi stwierdzonych naruszeń, nie przekroczyła granic uznania administracyjnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

______________________
1ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi