Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

WSA oddalił skargę na decyzję KNF ws. odwołania prezesa banku spółdzielczego

Data aktualizacji:

Wyrokiem z 12 kwietnia 2024 roku sygn. VI SA/Wa 5148/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję KNF z 30 czerwca 2023 roku o odwołaniu prezesa banku spółdzielczego.

Sąd potwierdził zasadność zastosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego art. 22d ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Przepis uprawniający KNF do odwołania członka zarządu banku wszedł w życie 28 kwietnia 2021 roku i stanowi on implementację art. 91 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisu umożliwiającego odwołanie przez KNF członka zarządu lub rady nadzorczej banku w przypadku, gdy nie spełnia on ustawowych wymogów, miało miejsce z inicjatywy Urzędu KNF. Jest to istotne uprawnienie umożliwiające sprawną reakcję organu nadzoru w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa podmiotu nadzorowanego, jakim jest bank.

Wyrok jest nieprawomocny.