Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kar pieniężnych na Amathus TFI SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 26 stycznia 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) kary pieniężne:

1)    w wysokości 1 000 000 zł za przekroczenie przez:

a)    Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Amathus FIZ”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku,
b)    Amathus 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Amathus 2 FIZ AN”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku,
c)    Amathus 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Amathus 3 FIZ”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku,

co stanowiło naruszenia art. 145 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych1  w zw. z art. 3 ust. 3 tej ustawy;

2)    w wysokości 300 000 zł

za brak należytego udokumentowania przez Towarzystwo źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych, skutkujących nabyciem i zbyciem przez Amathus FIZ, Amathus 2 FIZ AN oraz Amathus 3 FIZ:

a)    akcji spółek publicznych od 26 marca do 27 kwietnia 2020 roku,
b)    walut obcych od 30 lipca 2019 roku do 30 marca 2020 roku,

co stanowiło naruszenia § 67 ust. 1-2 rozporządzenia ws. prowadzenia działalności przez TFI2  w związku z art. 48 ust. 2b pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
2rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych