Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Oświadczenie UKNF ws. konferencji prasowej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Krzysztofa Bosaka nt. wycofania z obrotu akcji spółki Kernel

Data aktualizacji:

W związku z konferencją prasową p. Posła Krzysztofa Bosaka, która miała miejsce 29 listopada 2023 roku w budynku Sejmu i dotyczyła wniosku spółki Kernel Holding S.A. (dalej: Kernel) o udzielenie zezwolenia na wycofanie jej akcji z obrotu (delisting), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że stwierdzenia jakie zostały sformułowane przez p. Bosaka podczas konferencji są niezgodne z prawdą i godzą w dobre imię Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego KNF (cyt. „Skandal polega na tym, że władze państwa polskiego odpowiedzialne za rynek kapitałowy, a więc prezes GPW i prezes KNF są wobec tego wszystkiego bierne. KNF i GPW dysponują narzędziami, żeby te ruchy zablokować, jednak oni nic nie robią”).

Urząd KNF na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkukrotnie zajmował publicznie stanowisko ws. procedury delistingu, w tym ws. prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego delistingu spółki Kernel (w postaci komunikatów publikowanych na stronie internetowej KNF oraz stanowisk i komentarzy prezentowanych w mediach). Urząd KNF zwracał wielokrotnie uwagę, że mając na uwadze interes wszystkich uczestników rynku w tym inwestorów, podejmuje aktywne działania mające na celu szczegółowe i wszechstronne zbadanie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki Kernel z obrotu oraz wyjaśnienie kwestii dotyczących ostatniej emisji akcji tej spółki. Urząd KNF, poza wezwaniem spółki do złożenia wyjaśnień oraz przekazania dokumentów, jest także w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Sector Financier, dalej: CSSF) w związku z zarzutami formułowanymi przez inwestorów ws. emisji akcji Kernel oraz planowanego delistingu. UKNF pozostaje w bieżącym kontakcie z CSSF i wykorzystuje wszystkie określone w regulacjach unijnych dostępne środki w celu wyjaśnienia tej sprawy, w tym zarzutów polskich inwestorów formułowanych w skargach. 

W trakcie postępowania, na przełomie sierpnia i września br. Kernel przeprowadził ofertę publiczną akcji nowej emisji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych (profesjonalnych), co zgodnie z przepisami nie wymaga sporządzenia prospektu. 

W związku z napływającymi na przestrzeni ostatnich miesięcy do Komisji Nadzoru Finansowego skargami dotyczącymi oferty publicznej akcji dokonanej przez Kernel na przełomie sierpnia i września br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął odpowiednie działania w stosunku do spółki Kernel oraz przekazał informację o zaistniałej sytuacji do CSSF, jako organu właściwego do podejmowania środków nadzorczych w stosunku do Kernel. 

Decyzja Komisji ws. wniosku zostanie podjęta po wyjaśnieniu okoliczności sprawy i po dokonaniu szczegółowej analizy odnośnie do spełnienia warunków wycofania akcji z obrotu określonych w ustawie o ofercie.

Kernel jest spółką z siedzibą w Luksemburgu, której akcje są od kilkunastu lat notowane na GPW. W pierwszej połowie 2023 r. Kernel podjął decyzję o wycofaniu akcji z obrotu na GPW co, zgodnie z polskimi przepisami, wymagało ogłoszenia przez większościowego akcjonariusza wezwania do sprzedaży akcji przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oraz podjęcia uchwały przez właściwy organ. Akcjonariusz większościowy ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji po cenie, która jest ustalana zgodnie z polskimi przepisami na podstawie średnich cen giełdowych z poprzednich miesięcy. Decyzja o wycofaniu akcji z GPW została podjęta przez Radę Dyrektorów Kernel (organ zarządzający), zgodnie z porządkiem prawnym siedziby spółki, podczas gdy w przypadku spółek polskich wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością głosów. 

Urząd KNF opublikował w kwietniu br. stanowisko, w którym wyjaśniono, że w przypadku Kernela w odniesieniu do uchwały o wycofaniu z obrotu ma zastosowanie prawo luksemburskie, co wynika z porządku prawnego EU i co ma m.in. odzwierciedlenie w polskiej ustawie o ofercie. Przedstawiono również przesłanki prawne, od spełnienia których zależy wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu. Natomiast czas postępowania administracyjnego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu w dużej mierze zależy od interakcji z CSSF.

Ponadto, w ostatnim okresie w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o pozwie wniesionym przeciwko spółce Kernel w związku z zaskarżeniem uchwały delistingowej podjętej przez radę dyrektorów tej spółki. Komisja jest zobowiązana na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawnego sprawy, a obowiązek ten dotyczy także wyjaśnienia przez Komisję kwestii związanych z pozwem wniesionym przeciwko spółce. Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na termin zakończenia przez Komisję postępowania administracyjnego o zezwolenie na wycofanie akcji Kernel z obrotu. 

Do pobrania

Oświadczenie UKNF ws. konferencji prasowej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Krzysztofa Bosaka nt. wycofania z obrotu akcji spółki Kernel

plik .pdf, 419,5kB
Pobierz