Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekt zmian regulacyjnych MF i UKNF wspierany przez EBOiR dot. wsparcia sektora FinTech

Data aktualizacji:

Nazwa projektu:

„Studium wykonalności dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku finansowym oraz identyfikacja wszelkich prawnych, regulacyjnych i nadzorczych utrudnień w jego wykorzystaniu, w szczególności w zakresie DLT i RegTech (#FinTech) i sandbox.” (Feasibility study on innovative technological solutions in the Polish financial market and identification of any legal, regulatory and supervisory impediments to its use, especially regarding DLT and RegTech (#FinTech) & sandbox)

Zakres wsparcia:

W ramach trzeciego naboru wniosków z Programu Wspierania Reform Strukturalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Ministerstwem Finansów otrzymał wsparcie Komisji Europejskiej dla szerszego rozwoju FinTech w Polsce.

Celem projektu „Feasibility study on innovative technological solutions in the Polish financial market and identification of any legal, regulatory and supervisory impediments to its use, especially regarding DLT and RegTech (#FinTech) & sandbox”  było ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian regulacyjnych i nadzorczych.

Projekt był wdrażany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i wykonywany przez zakontraktowanych przez EBOiR doradców prawno-technologicznych konsorcjum podmiotów sektora prywatnego.

Beneficjentami projektu było Ministerstwo Finansów i UKNF, dla których przygotowane zostały założenia rozwoju rynku FinTech w Polsce, rekomendacja modelu Piaskownicy Regulacyjnej (Regulatory Sandbox) oraz rekomendacje możliwych do wdrożenia rozwiązań SupTech, mających na celu wzmocnienie efektywności występujących procesów i funkcji nadzorczych.
Prace w ramach projektu przebiegały równolegle w ramach trzech obszarów tematycznych: „FinTech”, „Sandbox” i „SupTech”.

Głównym obszarem wsparcia w części projektu dedykowanej dla UKNF było przeprowadzenie oceny możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce w oparciu o istniejące mechanizmy nadzorcze w innych krajach z opracowaniem propozycji zmian przepisów w polskim prawie oraz oceny ze wskazówkami w ramach analizy wykonalności zastosowania innowacyjnych technologii w instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym. 

Zakres działań przewidzianych w ramach komponentu 2 projektu w obszarach „Sandbox” i „SupTech” obejmował:

  • Przegląd przepisów prawa, rozwiązań nadzorczych, mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach, które mogłyby wesprzeć rozwój FinTech w Polsce i rekomendacje do zastosowania w Polsce, szczególnie związane z zastosowaniem piaskownicy regulacyjnej w Polsce.
  • Analizę wykonalności zastosowania innowacyjnych technologii w ramach struktur nadzoru takich jak sztuczna inteligencja i rozproszone rejestry w celu usprawnienia istniejących funkcji nadzorczych, z zaproponowaniem możliwych do wdrożenia rekomendacji rozwiązań SupTech dla wzmocnienia i rozwoju polskiego sektora FinTech. 
Działania projektowe zostały zrealizowane w okresie 21 miesięcy i zakończone we wrześniu 2021 r.
Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach trzeciej rundy Programu Wspierania Reform Strukturalnych.
Więcej informacji o projekcie tutaj
Kontakt
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Joanna Lipowczan
Kierownik zespołu ds. międzynarodowych projektów pomocowych
Departament Współpracy Międzynarodowej
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl