Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Wyroki WSA w sprawie oddalenia skarg na postanowienia KNF odmawiające dopuszczenia Kasy Krajowej jako strony do postępowań w sprawie ponownego zbadania sprawozdań finansowych pięciu SKOK

Data aktualizacji:

27 lipca 2015 r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wyrokami z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 554/15, VI SA/Wa 555/15, VI SA/Wa 556/15, VI SA/Wa 557/15, VI SA/Wa 558/15) oddalił w całości skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) na postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymujące w mocy postanowienia odmawiające dopuszczenia Kasy Krajowej do udziału na prawach strony w postępowaniach w sprawie zobowiązania pięciu SKOK do ponownego zbadania sprawozdania finansowego na podstawie art. 62d ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

W ustnych motywach rozstrzygnięć WSA - przychylając się do wniosków KNF - podkreślił, że działania KNF mające na celu weryfikację prawidłowości sprawozdań finansowych pięciu kas realizują szeroko pojęty interes społeczny, natomiast Kasa Krajowa w ramach realizacji swoich celów ustawowych i statutowych, na które powoływała się w swoich skargach, winna była zadbać, aby sprawozdania finansowe kas, jak i ich sytuacja ekonomiczna, nie budziły wątpliwości.

Do pobrania

Wyroki WSA w sprawie oddalenia skarg na postanowienia KNF odmawiające dopuszczenia Kasy Krajowej jako strony do postępowań w sprawie ponownego zbadania sprawozdań finansowych pięciu SKOK

plik .pdf, 115,3kB
Pobierz