Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Data aktualizacji:

11 sierpnia 2015 r.


W dniu 11 sierpnia 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie 1 na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządu komisarycznego w:


•    Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”).


Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2015 r.


Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie nie wykonał ustawowego obowiązku opracowania programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF. Bank nie zrealizował odpowiednio zaleceń wynikających z inspekcji przeprowadzonych w banku przez KNF, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego.

Zarząd komisaryczny w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został zobowiązany m.in. do przygotowania i uzgodnienia z KNF oraz bankiem zrzeszającym procesu restrukturyzacji banku, a także opracowania programu restrukturyzacji (programu postępowania naprawczego). Zarząd komisaryczny ustanowiono na czas realizacji w banku programu postępowania naprawczego, w następującym składzie: Pan Paweł Pawłowski (przewodniczący zarządu komisarycznego), Pan Zbigniew Górniak (członek zarządu komisarycznego), Pan Piotr Żytkowiak (członek zarządu komisarycznego). Są to osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do sprawowania funkcji w zarządzie komisarycznym.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128), nie wpływa na organizację i sposób działania banku spółdzielczego, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą Prawo bankowe. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami banku spółdzielczego.

Z dniem 11 sierpnia 2015 r., stosownie do art. 145 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, rada nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów banku zostają zawieszone.

Depozyty zgromadzone w bankach spółdzielczych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

__________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, P.Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów.

Do pobrania

Ustanowienie zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

plik .pdf, 164,5kB
Pobierz