Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządców komisarycznych w SKOK Polska i Powszechnej SKOK

Data aktualizacji:

29 lipca 2015 r.

W dniu 29 lipca 2015 r. doręczono podjęte jednogłośnie1 na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2015 r. decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządców komisarycznych w:


•    Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Polska w Warszawie,
•    Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie.


Decyzje KNF wchodzą w życie z dniem 29 lipca 2015 r.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Polska została powołana Pani Małgorzata Korsakowska – Słowik, a na zarządcę komisarycznego w Powszechnej SKOK – Pan Krzysztof Brejdak. Są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tych funkcji.

W przypadku obu SKOK ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej obu SKOK przez Kasę Krajową, obie SKOK posiadają ujemne fundusze własne i straty z lat ubiegłych oraz wykazują bieżące straty finansowe. Oznacza to, że dotychczasowa pomoc ze strony Kasy Krajowej okazała się niewystarczająca w stosunku do sytuacji obu SKOK.

Celem zarządców komisarycznych są działania na rzecz wzmocnienia obu SKOK poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kas, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządców komisarycznych. Zarządcy komisaryczni zostali zobowiązani do opracowania i uzgodnienia z KNF programów postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Ustanowienie zarządców komisarycznych, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614) oraz art. 74k ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 t.j. z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania kas, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzje KNF nie wpływają na sposób obsługi członków SKOK. Obie kasy nadal będą świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z ich członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kas. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządców komisarycznych, dotychczasowi członkowie zarządów obu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kas ulegają zawieszeniu. Na zarządców komisarycznych przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kas, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.


__________________

1  W głosowaniach KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania

Ustanowienie zarządców komisarycznych w SKOK Polska i Powszechnej SKOK

plik .pdf, 228,9kB
Pobierz