Sprawozdania firm inwestycyjnych o transakcjach zawieranych na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu

data aktualizacji

17 listopada 2015 r.

W związku z art. 93a ust. 1 oraz art. 93a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawiadamia, że dostęp UKNF do informacji o transakcjach zawartych na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które zostały zrealizowane na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1287/2006 jest zapewniony przez ww. rynek. W związku z powyższym, firmy inwestycyjne są zwolnione z przesyłania do UKNF sprawozdań w ww. zakresie.
 
________________________