Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 277. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2015 r.

Data aktualizacji:

29 września 2015 r.

 

1. W dwieście siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Mariusz Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego  nabycia przez AnaCap Group Holdings Limited z Guernsey za pośrednictwem Porto Group Holdings Limited z Guernsey akcji FM Banku PBP SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, za zgodą kasy przejmującej.
Decyzję podjęto na podstawie art. 74c ust. 3 ustawy o skok, uwzględniając brak adekwatnej pomocy Kasy Krajowej z funduszu stabilizacyjnego dla SKOK Siarkopol. Przejęcie przez spółdzielczą kasę o w pełni stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanej SKOK Siarkopol i niezakłóconą obsługę jej członków. Aktywa przejmowanej SKOK Siarkopol stanowią około 5% aktywów przejmującej SKOK Kwiatkowskiego. Przejmująca SKOK Kwiatkowskiego spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

• kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego,
• współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%,
• kasa posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy,  jak również prawidłowo powołany zarząd, w tym zatwierdzonego przez KNF prezesa zarządu,
• kasa spełnia ustawowe normy w zakresie płynności,
• w wyniku przejęcia kasy - podmiot przejmujący powinien bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa, tj. poziom funduszy własnych kasy będzie zapewniać utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 1%,
• zgodność działania kasy z obowiązującymi przepisami prawa,
• wobec kasy nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków   nadzorczych (powołanie zarządcy komisarycznego),
• kasa posiada sprawność organizacyjną,
• zarządzanie kasą niebudzące zastrzeżeń,
• brak zastrzeżeń nadzoru do składanych sprawozdań (w zakresie wyceny aktywów),
• skala działania kasy przejmującej (suma bilansowa) istotnie wyższa (adekwatna) od skali działania podmiotu przejmowanego,
• współczynnik wypłacalności kasy - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - będzie się utrzymywał powyżej poziomu normy ustawowej, tj. 5%,

            co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym. 

    Z dniem 1 października 2015 r. zarząd majątkiem SKOK Siarkopol obejmuje zarząd SKOK Kwiatkowskiego. Z dniem 1 listopada 2015 r. SKOK Siarkopol zostanie przejęta przez SKOK Kwiatkowskiego, jako kasę przejmującą. Do dnia przejęcia SKOK Siarkopol prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

    Proces przejęcia przebiegać będzie przy ewentualnym wsparciu finansowym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co będzie oznaczać wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota gwarantowanych depozytów w SKOK Siarkopol.

    KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie SKOK Kwiatkowskiego w proces restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas. Jest to pierwszy przypadek, w którym decyzją KNF dokonano przejęcia niewypłacalnej spółdzielczej kasy przez inną kasę działającą w systemie SKOK.

4. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 6 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 5 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).

5. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• wymogów płynnościowych dla domów maklerskich określonych w rozporządzeniu CRR.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 6 października 2015 r.
• 20 października 2015 r.
• 3 listopada 2015 r.
• 17 listopada 2015 r.
• 1 grudnia 2015 r.
• 15 grudnia 2015 r.
• 5 stycznia 2016 r.

 

____________________
1Pan P.Piłat nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2 komunikatu 

Do pobrania

Komunikat z 277. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2015 r.

plik .pdf, 133kB
Pobierz