Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 253. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście pięćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 


2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej SA i BNP Paribas Bank Polska SA przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska SA na Bank Gospodarki Żywnościowej SA.

3. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

• TF Bank AB ze Szwecji.

     KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania TF Bank AB do:

  • informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
 - sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze
      nadzorcze ze Szwecji,
 - danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
 - miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
 - możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności TF Bank AB i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega TF Bank AB,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Conotoxia sp. z o.o. z Zielonej Góry.

   Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego. 

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Agnieszki Janiszewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pionkach,
• Pana Stanisława Kotlarza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu.

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska
.

8. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• wyników oceny BION dla sektora bankowego,
• planów finansowych banków na 2015 r. i ich wykonania za 2014 r.,
• czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, SKOK i instytucji płatniczych w 2014 r.,
• rynku otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2014 r.,
• działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce i krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą,
• zmian programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2015 r.,
• przygotowań do projektu Wypłacalność II.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 28 kwietnia 2015 r.
• 12 maja 2015 r.
• 26 maja 2015 r.
• 9 czerwca 2015 r.
• 23 czerwca 2015 r.
• 7 lipca 2015 r.

Do pobrania

Komunikat z 253. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2015 r.

plik .pdf, 119,4kB
Pobierz