Komunikat z 249. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 lutego 2015 r.

data aktualizacji

10 lutego 2015 r.

1. W dwieście czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Carlo Tassara S.p.A z Włoch za pośrednictwem Alior Bank SA akcji Meritum Bank ICB SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursem akcji Investment Friends SA.

Komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki Investment Friends SA.

4. KNF przekazała do publicznych konsultacji założenia „Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe”.

Celem zmian jest opracowanie jednolitych standardów w zakresie rozpatrywania skarg przez instytucje finansowe, które zawierałyby regulacje objęte zakresem dotychczasowych wytycznych KNF oraz wytycznych opublikowanych przez ESA’s (ang. European Supervisory Authorities)
w tym obszarze. Wypracowanie i wdrożenie "Zasad" przez nadzorowane podmioty ma przyczynić się do zwiększenia należytej ochrony interesów odbiorców usług finansowych, w tym przysługującego im prawa do złożenia skargi, a także zapewnienia skutecznego systemu zarządzania skargami przez instytucje finansowe.

Ewentualne uwagi można przesyłać do dnia 24 lutego 2015 r. na adres: dok@knf.gov.pl.

Tekst założeń.

5. KNF odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

•  SkyCash Poland SA

ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek), 1 głos przeciw (P.Wiesiołek), 2 głosy wstrzymujące się (L.Kotecki, J.Pruski).

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Gryfinie (jako banku przejmującego) z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Policach (jako bankiem przejmowanym).

7. Komisja, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła:

wzorzec umowy o współpracy w zakresie rozliczeń pieniężnych.

Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

8. Komisja jednogłośnie zmniejszyła karę pieniężną nałożoną w dniu 7 maja 2013 r. na osobę fizyczną, bezpośredniego i pośredniego akcjonariusza spółki publicznej z 300 000 zł do wysokości 250 000 zł za piętnastokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych wobec spółki i KNF związanych z transakcjami na znacznych pakietach akcji spółki w okresie wrzesień 2009 r. – kwiecień 2012 r.

Nałożenie kary w niższym wymiarze jest wynikiem ponownej oceny stanu faktycznego oraz uwzględnienia aktualnej sytuacji osobistej ww. osoby fizycznej.

Jednocześnie Komisja umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia art. 69 ust. 4 pkt 4 ustawy o ofercie.

9. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie postanowiła o uchyleniu w całości decyzji KPWiG i KNF w sprawie udzielenia Aviva Investors Poland SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

10. Komisja jednogłośnie przyjęła zmiany Regulaminu konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Zmiana dotyczy głównie wprowadzenia możliwości przyznania przez Kapitułę konkursu wyróżnienia w wysokości 5 tys. złotych brutto.

11. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jacka Smolarka na stanowisko Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA oraz na stanowisko Prezesa Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, przy czym zgodnie z uchwałami rad nadzorczych obu zakładów ubezpieczeń powołanie następuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.,
• Pana Piotra Twardokęsa na stanowisko Członka Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA.

12. Komisja zapoznała się z informacjami o:

•  stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2014 r.

13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 24 lutego 2015 r.
• 10 marca 2015 r.
• 24 marca 2015 r.
• 9 kwietnia 2015 r.