Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Mewa SA, MSX Resources SA, PBO Anioła SA oraz Petrolinvest SA

data aktualizacji

5 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

Mewa SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 5 czerwca 2015 r., włącznie ,
MSX Resources SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 5 czerwca 2015 r.
   włącznie,  
PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, od dnia 5 maja 
   2015 r. do dnia 5 czerwca 2015 r. włącznie,
Petrolinvest SA z siedzibą w Gdyni, od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 3 czerwca 2015 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 w terminie określonym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.