Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Działania KNF podjęte ws. spółki Platynowe Inwestycje

Data aktualizacji:
4 grudnia 2015 r.

W dniu 4 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o następujących środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które dotyczą spółki publicznej Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: Emitent), notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
  1. W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD. DRĄGOWSKI S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje S.A.) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Emitenta prawa domagania zwrotu aportu. 
  2. W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje S.A. na okres od dnia 4 grudnia 2015 r. do końca dnia 4 stycznia 2016 r.

Raportem bieżącym nr 9/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż w dniu 20 kwietnia 2015 r. zawarta została Umowa Inwestycyjna pomiędzy spółką Platynowe Inwestycje S.A., spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., a Grupą Akcjonariuszy.

Raportem bieżącym nr 10/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż realizując powyższą Umowę Inwestycyjną, w dniu 20 kwietnia 2015 r. dokonała wydzielenia i zbycia całości przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych). Zbycie przedsiębiorstwa nastąpiło tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki A. Drągowski Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna zbytego przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 13.321.397,34 zł natomiast wartość rynkowa została określona na potrzeby tej transakcji na 4.500.000 zł. W zamian za dokonanie przeniesienia własności przedsiębiorstwa Emitent objął 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł (99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym).
W dniu 26 maja 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. Na mocy uchwały nr 16 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielono zgody oraz zatwierdzono przeniesienie całości przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych) na rzecz spółki A. Drągowski Sp. z o.o. Na mocy uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowiono, by objęte udziały w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. zbyć za łączną kwotę 4.500.000 zł.

Raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała o zbyciu 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł. W miejsce udziałów Emitent otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 4.500.000 zł. Raportem bieżącym  nr 56/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż objęła 935 obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o wartości 4.675.000 zł.
Jednocześnie w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej Grupa Akcjonariuszy: 
     • nabyła 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000 zł, oraz 
     • zbyła na rzecz spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. posiadane przez siebie akcje spółki Platynowe Inwestycje S.A., stanowiące 51,95 % udziału w kapitale zakładowym oraz dające prawo do wykonywania 67,31 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Raportem bieżącym nr 97/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż w dniu 17 listopada 2015 r. otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 r. Pozew został opatrzony datą 24 czerwca 2015 r.

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydzielenie i zbycie całości przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych) w opisany powyżej sposób oraz nabycie finalnie w jego miejsce obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. mogło odbyć się kosztem interesów akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących wówczas ok. 48% kapitału zakładowego Emitenta. Stąd też Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2015 r. przystąpił do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 26 maja 2015 r.

Komisja Nadzoru Finansowego pragnie zaznaczyć, iż uchwały nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 26 maja 2015 r. mogą zostać uznane przez Sąd Okręgowy jako naruszające dobre obyczaje, godzące w interes spółki lub mające na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy i z tego powodu uchylone. Dlatego też w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, z uwagi na fakt, iż nie jest znany termin prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania sądowego w przedmiocie zaskarżenia ww. uchwał, po zakończeniu którego inwestorzy będą mieli wiedzę na temat sytuacji spółki w szczególności co do skuteczności zbycia jej przedsiębiorstwa, obrót akcjami spółki może być dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Mając powyższe na względzie, w dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje S.A. na okres od dnia 4 grudnia 2015 r. do końca dnia 4 stycznia 2016 r.

Do pobrania

Działania KNF podjęte ws. spółki Platynowe Inwestycje

plik .pdf, 231,3kB
Pobierz