Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Pamapol SA

data aktualizacji

15 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Pamapol SA z siedzibą w Ruścu, w związku z ofertą publiczną akcji serii oraz zamiarem ubiegania 
    się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C i D, praw do akcji serii D oraz 
    praw poboru akcji serii D Pamapol SA z siedzibą w Ruścu (firmą nwestycyjną jest Dom Maklerski 
    Navigator SA z siedzibą w Warszawie).