Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PKO Leasing, Zakładzie Narzędziowym „EKOPLAST” Roman Glazik i Browarze Zamkowym Cieszyn

data aktualizacji

2 marca 2015 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 25 lutego 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Zarządzającymi są:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  - Subfundusz PKO Akcji Plus,
  - Subfundusz PKO Zrównoważony Plus,
  - Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus,
  - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
  - Subfundusz PKO Skarbowy Plus,
  - Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
  - Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny;
PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
  - Subfundusz PKO Złota;
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Z upoważnienia KNF w dniu 25 i 27 lutego 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  przez:

• Zakład Narzędziowy „EKOPLAST” Roman Glazik z siedzibą w Bydgoszczy,
• Browar Zamkowy Cieszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie.

Zarządzającym jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.