Komunikat ze 193. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto dziewięćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia HDI – Gerling Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” SA.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski IDM SA karę pieniężną w wysokości 4 milionów złotych za naruszenie art. 98a ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez utrzymywanie w okresie od dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia 17 lipca 2012 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego.

Wymogi prawne dotyczące adekwatności kapitałowej mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego instytucji nadzorowanych przez KNF.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 500 tysięcy złotych za naruszenie art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez niezatrudnianie wymaganej przepisami prawa liczby doradców inwestycyjnych do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Sygnity SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za naruszenie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej poprzez nie przekazanie niezwłocznie informacji o przekroczeniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska SA progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Sygnity SA w październiku 2011 r. równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki Sygnity SA są notowane, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informacja o nałożonej karze wskazuje innym emitentom, jak ważne jest informowanie uczestników rynku o pojawieniu się w spółce nowego znaczącego akcjonariusza, jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, czy o zmianie stanu posiadania znaczącego akcjonariusza. Niedopuszczalne jest, aby tak istotne informacje, jak informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu nie były terminowo przekazywane pozostałym uczestnikom rynku z powodu zaniedbań ze strony spółki.

6. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Solar Company SA w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w związku z podejrzeniem naruszenia przez spółkę obowiązków informacyjnych.

Opublikowanie informacji ma na celu zwrócenie uwagi uczestnikom rynku kapitałowego na fakt podejrzenia przez KNF naruszenia przez spółkę Solar Company SA art. 56 ustawy o ofercie publicznej. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przeprowadzenia przez Solar Company SA oferty publicznej o wartości 156 mln złotych, dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji tej spółki oraz dużego zainteresowania sytuacją Solar Company SA.

Ponadto komunikat KNF ma stanowić dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego bodziec do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków informacyjnych, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

Treść uchwały KNF

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez DZ BANK AG z Niemiec przedsiębiorstwa bankowego DZ BANK Polska SA.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Masspay SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
• przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

9. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Diners Club Polska sp. z o. o.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie ww. transakcji płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej – kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

10. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Lidii Jabłonowskiej– Luby na Członka Zarządu BRE Banku SA,
• Pani Agnieszki Kiełbasińskiej na Członka Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA i SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

11. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Dariusza Kułakowskiego.

12. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez AEGON Europe Holding BV z Holandii akcji AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

13. KNF jednogłośnie odwołała Pana Romana Wenerskiego z funkcji kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z pełnienia tej funkcji.

14. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody UniSystem Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu na zmianę depozytariusza na Deutsche Bank Polska SA.

15. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• rynku otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2013 r.

16. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 1 października 2013 r.
• 15 października 2013 r.
• 29 października 2013 r.
• 12 listopada 2013 r.
• 26 listopada 2013 r.
• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_______________________________
1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7 i 10a komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 6, 10b, 11 – 15 komunikatu.