Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 187. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2.

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Diego Biondo na Członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA,
• Pana Marka Patuły na Członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA.

3. KNF jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” o grupy 4, 5, 6, 11, 12, 14 i 15 działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie cofnęła zezwolenie na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT SA.

Wniosek o cofnięcie zezwolenia na utworzenie PTE POLSAT SA jest konsekwencją wydania przez KNF w dniu 12 lutego 2013 r. zezwolenia na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. W dniu 19 lipca 2013 r. aktywa OFE POLSAT zostały przeniesione do PKO BP BANKOWY OFE.

5. KNF zapoznała się z informacją o działaniach Towarowej Giełdy Energii SA podjętych w związku uchwałą KNF z dnia 21 maja 2013 r., dotyczących zakłóceń w funkcjonowaniu systemu informatycznego obsługującego rynek towarów giełdowych organizowany przez TGE.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na PBG SA w upadłości układowej karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązku informacyjnego, ponieważ spółka:

• nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu w dniu 4 lipca 2012 r. przez jednostkę zależną od spółki, tj. spółkę Multaros Trading Company Limited z siedzibą na Cyprze, umowy zastawu na znajdujących się w jej posiadaniu akcjach spółki Rafako SA.

Wpływ na wysokość kary miała m.in. sytuacja finansowa spółki.

Komisja podkreśla, że spółki publiczne w celu prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązku przekazywania informacji poufnych, powinny tak zorganizować przepływ informacji w swojej grupie kapitałowej, aby podmioty zależne przekazywały informacje podlegające upublicznieniu na podstawie przepisów prawa, niezwłocznie po ich powstaniu i w sposób, który umożliwi spółce wykonanie obowiązku maksymalnie w terminie 24 godzin.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Atlanta Poland SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za naruszenie obowiązku informacyjnego z uwagi na :

• zastosowanie metody nabycia zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości w celu ujęcia połączenia z Bakal Center sp. z o. o. w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2009 r., mimo że Atlanta Poland SA była zobowiązana do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Jednak Komisja wskazuje, że zastosowanie tego przepisu przez spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR z pominięciem MSR 8 stanowi naruszenie tego MSR. Wskazany powyżej przepis ustawy o rachunkowości odnosi się do obszarów, które nie są przez MSR regulowane, tj. np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Natomiast przepisy MSR 8 odnoszą się do sytuacji, gdy istnieją stosowne regulacje MSR, jednak w konkretnej sytuacji nie mają zastosowania do danej transakcji.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na FAM Grupę Kapitałową SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych emitentów w związku ze sporządzeniem śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i  śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2009,  z uwagi na:

• nieoszacowanie wartości odzyskiwalnej niektórych wyłączonych z użytkowania aktywów trwałych spółki FAM Technika Odlewnicza sp. z o.o., aktywów netto spółki FAM Technika Odlewnicza sp. z o.o. oraz udziałów w spółce FAM Technika Odlewnicza sp. z o.o., pomimo wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości tych aktywów,
• brak odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki zależnej FAM Technika Odlewnicza sp. z o. o. w ciężar skonsolidowanego wyniku finansowego FAM Grupa Kapitałowa SA,
• brak odniesienia skutków odwrócenia rezerwy z tytułu podatku dochodowego na skonsolidowany wynik z lat ubiegłych.

Komisja podkreśla, iż na emitentów nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z przepisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe raporty finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki, polegającą na wybieraniu danych, które podlegają publikacji i unikaniu publikacji przez spółki pewnych danych lub przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR.

9. KNF jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na byłego prezesa zarządu spółki publicznej FON SA za rażące naruszenie obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o rozwiązaniu współpracy spółki z Lemna International Inc. z USA we wrześniu 2009 r. oraz umorzyła postępowanie administracyjne.

Jest to konsekwencja decyzji KNF z dnia 23 kwietnia 2013 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę FON SA w związku z podejrzeniem naruszenia przez tę spółkę obowiązków informacyjnych.

10. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion.

11. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w I kwartale 2013 r.,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2013 r.,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I kwartale 2013 r.,
• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w I kwartale 2013 r.,
• sytuacji sektora ubezpieczeń po I kwartale 2013 r.,
• procesu BION dla sektora bankowego,
• procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych.

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 13 sierpnia 2013 r.
• 3 września 2013 r.
• 17 września 2013 r.
• 1 października 2013 r.

________________________________
1 Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 9 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 11 b – g komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 187. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2013 r.

plik .pdf, 228,4kB
Pobierz