Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 185. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej3.

2. KNF jednogłośnie wydała skierowaną do banków Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
           Rekomendowane przez KNF rozwiązania umożliwiają prowadzenie przez banki zrównoważonej działalności w obszarze kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i jednoczesnym wzmocnieniu pozycji kredytobiorcy poprzez transparentne relacje z bankiem. Przyczynią się również do stworzenia solidnych fundamentów dla rozwoju rynku instrumentów dłużnych opartych o jednorodne portfele kredytów mieszkaniowych.

Do najistotniejszych zmian Rekomendacji S należy:

• przebudowanie Rekomendacji S w ślad za rozwiązaniami przyjętymi w Rekomendacji T,

• wyłączenie z zakresu Rekomendacji S ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości, które nie są zabezpieczone hipotecznie,

• dalsze ograniczenie kredytowania w walutach obcych – kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu; w przypadku klientów (lub gospodarstw domowych) uzyskujących dochód w kilku walutach bank powinien zapewnić zgodność waluty kredytu z walutą, w której kredytobiorca (lub gospodarstwo domowe) uzyskuje najwyższe dochody z przyjmowanych do kalkulacji zdolności kredytowej, a w przypadku pozostałych walut bank powinien założyć ich deprecjację o 20%,

• uelastycznienie podejścia w zakresie wskaźnika DtI – wartość wskaźnika DtI powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem; w procesie oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych, szczególną uwagę bank powinien zwracać na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danych regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów,

• zmiana podejścia w zakresie wskaźnika LtV:

• wartość wskaźnika LtV powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem,
 
• w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, przy czym:

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%,

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%,

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu:

• 85% lub,

• 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,

• w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 75% lub 80% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,

• przyjęcie zasady proporcjonalności w odniesieniu do banków spółdzielczych zobowiązanych do działania w zrzeszeniu – rekomendacja określa, że zarząd banku zatwierdza maksymalne poziomy wskaźnika DtI, wskaźnika LtV, minimalne wymagania w zakresie wkładu własnego oraz zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych a następnie informuje radę nadzorczą i bank zrzeszający o przyjętych parametrach lub rozwiązaniach,

• zmiana podejścia w zakresie okresu kredytowania – bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat; w przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat; jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 30 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 30 lat; przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rekomendacji 6, 9.1, 12, 14.10, 15.8 i 20, w zakresie których rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 1 lipca 2014 r.

Tekst Rekomendacji S zostanie opublikowany w najbliższych dniach, po zakończeniu prac redakcyjnych.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA i FM Banku SA poprzez przeniesienie całego majątku FM Banku SA na Polski Bank Przedsiębiorczości SA.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Jax sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Romana Kaliskiego na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA,
• Pana Tomasza Maciejewskiego na Prezesa Zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA,
• Pana Stefana Świątkowskiego na Członka Zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki publicznej Amika Wronki SA i KNF przez Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zwiększeniu udziału w liczbie głosów w spółce publicznej Amika Wronki SA powyżej 5% w wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego polegającego na umorzeniu akcji spółki, zmniejszeniu udziału w liczbie głosów w spółce poniżej 5% w wyniku sprzedaży akcji oraz zwiększeniu udziału w liczbie głosów w spółce powyżej 5% w wyniku nabycia akcji we wrześniu 2010 r.

Komisja przypomina jak ważne z uwagi na zachodzenie zdarzeń niezależnych od akcjonariuszy np. zmian wysokości kapitału zakładowego spółek publicznych, jest dołożenie należytej staranności w bieżącym kontrolowaniu swojego stanu posiadania akcji i niezwłoczne zawiadamianie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Mostostal – Export SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• podaniu w raporcie nr 1/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. niepełnej informacji poufnej o wydaniu wyroku zasądzającego od spółki na rzecz m. st. Warszawy kary umownej wraz z odsetkami (w raporcie nie przekazano informacji dotyczącej odsetek i nadania wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności) oraz nieprzekazaniu informacji poufnej o wszczęciu przez komornika sądowego egzekucji na podstawie tego wyroku i zawiadomieniu o zajęciu aktywów spółki, 
• nieprzekazaniu w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa informacji o wytoczeniu powództwa w sprawie unieważnienia uchwał walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 czerwca 2011 r.,
• braku terminowego przekazania informacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego i hipotek na aktywach znacznej wartości w październiku 2011 r.,
• nieprzekazaniu w terminie informacji poufnej o zawarciu we wrześniu 2012 r. ugody między spółką a byłymi członkami organów spółki i podmiotów od niej zależnych.

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę stratę wykazaną przez spółkę w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. i za I kwartał 2013 r.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień”,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska
SA,
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska
SA.

10. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• projektu Wypłacalność II,
• pracowniczych programów emerytalnych w 2012 r.,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie od 31 marca 2010 r. do 29 marca 2013 r.,
• działalności funduszy emerytalnych w I kwartale 2013 r.,
• zakresu podmiotowego stosowania wytycznych EBA w sprawie sprawozdawczości wynagrodzeń.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 2 lipca 2013 r.
• 23 lipca 2013 r.
• 13 sierpnia 2013 r.
• 3 września 2013 r.
• 17 września 2013 r.
• 1 października 2013 r.

_________________________________

1Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 10 komunikatu
2 Pan L. Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3 i 5b komunikatu.
3Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3, 5b, 10a–d komunikatu.

 

Do pobrania

Komunikat ze 185. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2013 r.

plik .pdf, 194kB
Pobierz