Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 179. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto siedemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1.

2. KNF jednogłośnie ustaliła, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2010 r. do 29 marca 2013 r. wyniosła 16,636%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 8,318%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w komunikacie.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zgód na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), dokonanych uchwałą nr 9/1319/2013 i uchwałą nr 10/1320/2013 Rady Nadzorczej GPW z dnia 22 lutego 2013 r., polegających na powołaniu:

• Pana Pawła Graniewskiego na Wiceprezesa Zarządu,
• Pana Mirosława Szczepańskiego na Członka Zarządu.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Piotra Cyburta na Prezesa Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA,
• Pana Rafała Hiszpańskiego na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Comp SA (następcę prawnego spółki Novitus SA) jako akcjonariusza spółki publicznej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA karę pieniężną w wysokości 60 tysięcy złotych za:

• nieogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ZUK Elzab SA lub niezmniejszenie udziału do nie więcej niż 66% liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów w listopadzie 2010 r.

W wyniku wezwania na akcje spółki ZUK Elzab SA ogłoszonego w dniu 12 października 2010 r. akcjonariusz uzyskał status podmiotu dominującego w stosunku do spółki ZUK Elzab SA, co oznaczało również pośrednie nabycie akcji własnych będących w posiadaniu spółki ZUK Elzab SA. Akcjonariusz przekroczył więc próg 66% liczby głosów w spółce ZUK Elzab SA, w związku z czym był zobowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ZUK Elzab SA, chyba że jego udział uległby w tym czasie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. W ustawowym terminie nie nastąpiło żadne z tych zdarzeń. Minimalna cena w wezwaniu, które winno zostać ogłoszone byłaby na poziomie ceny rynkowej akcji ZUK Elzab SA w dniu powstania obowiązku.

6. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2012 r.,
• planów finansowych banków na 2013 r. i wykonania planów finansowych banków na 2012 r.,
• sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2012 r.,
• zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2012 r.

7. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 23 kwietnia 2013 r.
• 7 maja 2013 r.
• 21 maja 2013 r.
• 4 czerwca 2013 r.
• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.

_________________________________

1Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3a komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 179. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2013 r.

plik .pdf, 176,5kB
Pobierz