Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Domu Maklerskiego WDM

data aktualizacji

16 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Dom Maklerski WDM z siedzibą we Wrocławiu SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw do akcji serii D oraz jednostkowych praw poboru akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski WDM S.A.).