Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego NZOZ Eskulap Barbara Zieleźnik-Miś Usługi pielęgniarskie i Przedsiębiorstwie Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR – WAPORE” Sp. z o.o.

data aktualizacji

14 czerwca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 czerwca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego NZOZ Eskulap Barbara Zieleźnik-Miś Usługi pielęgniarskie z siedzibą w Żorach

Zarządzającym jest:
- Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A. z siedzibą w Warszawie


 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 czerwca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR – WAPORE”    Sp. z o.o. Oddział Opole z siedzibą w Opolu

Zarządzającym jest:
- Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”