Komunikat w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK im. Mikołaja Kopernika

data aktualizacji

W dniu 9 sierpnia 2013 r. doręczono podjętą jednogłośnie 1 na dodatkowym posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:

  • Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2013 r.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Kopernik został powołany Pan Paweł Pawłowski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Kopernik poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację jej sytuacji finansowej przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.) oraz art. 74k ust. 3 w związku z art. 74k ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Kopernik, Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu Kasy zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Kopernik z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Kopernik.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Zarządcę komisarycznego ustanowiono na czas realizacji w Kasie programu postępowania naprawczego.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

________________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes NBP oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.