Wyrok NSA dotyczący skargi kasacyjnej DGA SA

data aktualizacji

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokiem z dn. 4 marca 2014 r. w sprawie o sygnaturze II GSK 2065/12 oddalił skargę kasacyjną DGA SA na decyzję KNF w przedmiocie kary pieniężnej nałożonej na spółkę z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

NSA oddalił skargę kasacyjną DGA SA podtrzymując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z dn. 28 sierpnia 2012 r. NSA podkreślił, że mając na uwadze cel umowy i nierozerwalność świadczeń stron umowy, jak również funkcję przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) - § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a, dotyczącego umowy znaczącej DGA SA powinna była powiadomić organ nadzoru i inwestorów o zaciągnięciu istotnego zobowiązania finansowego na kwotę przekraczającą 10% w stosunku do wartości kapitałów własnych DGA SA w tamtym okresie.

Prawomocny wyrok NSA z dn. 4 marca 2014 r., od którego nie przysługują środki odwoławcze, w sposób ostateczny potwierdza prawidłowość decyzji organu nadzoru.