Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Data aktualizacji:
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat sankcji administracyjnych stosowanych wobec osób fizycznych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pragnie wskazać, iż  Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o:

1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o giełdach towarowych,

2) środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustaw, o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego,

3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w ustawach wymienionych w pkt 1 (art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).

Należy przy tym podkreślić, iż udostępniane przez Komisję Nadzoru Finansowego informacje nie mogą zawierać danych osobowych osób, chyba że:

1) zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub

2) wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw, lub

3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).

W związku z powyższym  Komisja Nadzoru Finansowego nie jest uprawniona ani zobowiązana do podawania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu wobec osób fizycznych wszelkich sankcji administracyjnych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W tym przypadku szczególną ochroną objęte są  dane osobowe tych osób.

Przypadki, które wyłączają ten zakaz przekazywania do publicznej wiadomości, mają charakter zamknięty i zostały wyczerpująco opisane w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Do pobrania

Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym

plik .pdf, 140,9kB
Pobierz