Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Lista ostrzeżeń publicznych

Data aktualizacji:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (Urząd KNF) przypomina, że na mocy ustawy z dn. 23 października 2013 r. do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadzony został przepis art. 6b, w świetle którego KNF jest zobligowana do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw.

Zmiany prawne oznaczają, że lista ostrzeżeń publicznych KNF stała się wykazem podmiotów, wobec których Urząd KNF przekazał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przystąpił do postępowania korzystając z uprawnień pokrzywdzonego. Wpis na listę jest bezterminowy, co oznacza, że nawet w przypadku prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego lub prawomocnego uniewinniającego orzeczenia sądu oraz w przypadku rezygnacji z budzącej wątpliwości działalności, podmiot pozostaje na liście.

Z uwagi na pojawiające się kolejne podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Urząd KNF pragnie zwrócić uwagę, że część zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie dotyczy głównej działalności podmiotu, ale stanowiącej jego ofertę dodatkową, podlegającą regulacjom prawnym obowiązującym na rynku finansowym. Przykładowo, w przypadku podmiotów z branży turystycznej zawiadomienia nie dotyczą ich działalności polegającej na organizowaniu imprez turystycznych. Należy także podkreślić, że wpis na listę ostrzeżeń publicznych jest dokonywany na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co nie jest równoznaczne z jego faktycznym popełnieniem. O tym, czy w istocie do czynu zabronionego doszło, rozstrzygają w ramach właściwej procedury inne organy państwa.

Urząd KNF zwraca także uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych nawet wówczas, jeżeli podmiot formalnie zadeklarował i faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności, która budzi wątpliwości co do zgodności z prawem.

Do pobrania

Lista ostrzeżeń publicznych

plik .pdf, 136,1kB
Pobierz