Komunikat w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczącej akcji spółki Nova KBM

data aktualizacji

21 stycznia 2014 r.


W związku z decyzją Banku Słowenii, (organu nadzoru bankowego w Republice Słowenii), o zastosowaniu wobec spółki Nova Kreditna Banka Maribor D.D. z siedzibą w Mariborze (zwanej dalej „bankiem”), której akcje notowane są m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), nadzwyczajnych środków prawnych, których konsekwencją było zawieszenie obrotu akcjami banku na GPW oraz wyrejestrowanie akcji banku z kont uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a tym samym wyrejestrowanie z rachunków papierów wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, jak następuje.

Art. 350a znowelizowanego Prawa bankowego Republiki Słowenii przewiduje, że inwestorzy, których prawa zostały naruszone w wyniku decyzji Banku Słowenii dotyczącej zastosowania środków nadzwyczajnych, mogą domagać się odszkodowania, jeśli udowodnią, że szkoda, która powstała w wyniku zastosowania nadzwyczajnych środków, jest większa niż w przypadku, gdyby środki nadzwyczajne nie zostały podjęte.

Prawo bankowe Republiki Słowenii (wersja angielska)
Prawo bankowe Republiki Słowenii – nowelizacja (wersja angielska)

Zgodnie z informacją z ambasady RP w Lublanie, przepisy stanowiące podstawę prawną do wydania przez Bank Słowenii decyzji w sprawie anulowania akcji Banku (znowelizowane Prawo bankowe Republiki Słowenii) zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii przez organizację zrzeszającą drobnych akcjonariuszy (MDS), słoweński odpowiednik Senatu i Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Słowenii. Jak informuje ambasada RP w Lublanie, nowelizacja Prawa bankowego Republiki Słowenii zobowiązuje wszystkich wierzycieli oraz akcjonariuszy do uczestnictwa w ratowaniu spółki (dłużnika), która popadła w poważne problemy finansowe. Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii nie zdecydował się na zawieszenie obowiązywania nowelizacji, zadeklarował jednak, iż sprawa konstytucyjności ustawy będzie priorytetowa.

Decyzja regulatora (Banku Słowenii) – streszczenie, przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie przed Sądem Okręgowym lub Sądem Rejonowym w Lublanie. Wedle informacji ambasady RP w Lublanie akcjonariusze banku zamierzają dochodzić odszkodowania poprzez wykazanie, że prospekt emisyjny banku z 2007 roku wprowadzał inwestorów w błąd, nie informując ich o rzeczywistej sytuacji w banku. Kluczowe znaczenie dla jakichkolwiek dalszych działań akcjonariuszy będzie miał wynik postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Republiki Słowenii.

KNF przypomina, że zgodnie z prawem unijnym1  i krajowym2 pełną kontrolę nad procesem zatwierdzania prospektu emisyjnego emitenta z siedzibą w państwie członkowskim sprawuje państwo macierzyste, w tym przypadku Republika Słowenii. Również wykonywanie obowiązków informacyjnych odbywa się zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego.
 
Sprawy korporacyjne osoby prawnej są regulowane prawem państwa, w którym ma siedzibę. Prawo tego państwa może przewidywać rozwiązania nieznane w porządku prawnym RP. Dla inwestorów stanowi to dodatkowy czynnik ryzyka, który należy brać pod uwagę.

_______________________________
1Art. 17 i art. 23 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 65, z późn. zm.). 
2Art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).