Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

     Wytyczne KNF mają na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem.

     Konieczność zajęcia przez KNF stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń dotyczących w szczególności:

• uchybień w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,
• wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
• uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,
• wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności,
• niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,
• niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,
• niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,
• niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

     Nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

Dokument KNF zawiera 21 wytycznych podzielonych na następujące obszary:

• organizacja, zarządzanie, kontrola i nadzór nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,
• sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego,
• sposób ustalania wysokości świadczenia.

Wytyczne KNF są komplementarne wobec bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych.

     W zakresie sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia, wytyczne powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

     KNF oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych zostaną wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 r. Oznacza to stosowanie wytycznych do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń po dniu 31 marca 2015 r.

     Niezależnie od tego, zakłady ubezpieczeń były i nadal są zobowiązane postępować zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem orzeczeń Sądu Najwyższego. Mając na uwadze możliwe wznowienia zakończonych procesów likwidacji szkód, w tym również przez kancelarie odszkodowawcze, stwierdza się, że wytyczne KNF nie mogą być podstawą do podważenia wysokości wypłaconych odszkodowań. Warunkiem koniecznym podważenia starych szkód i domagania się wypłaty dodatkowych środków od zakładu ubezpieczeń jest nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

     Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za wydaniem wytycznych (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Wiesiołek), 1 głos wstrzymujący się (L.Kotecki).

Tekst wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

3. Komisja jednogłośnie wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczące zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.

     Rozmiar szkód powodowanych przez powodzie na terenie Polski, wynik prowadzonych działań nadzorczych w zakresie zarządzania i modelowania ryzyka katastroficznego przez zakłady ubezpieczeń oraz wymogi wynikające z systemu Wypłacalność II utwierdziły KNF w przekonaniu, że istnieje potrzeba wypracowania jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi. Wytyczne stanowią efekt wspólnych, ponad dwuletnich prac przedstawicieli KNF, zakładów ubezpieczeń i Polskiej Izby Ubezpieczeń w ramach powołanej przez UKNF grupy ekspertów od ryzyka powodzi (NatCat Forum).

     Wytyczne stanowią ramy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi, które powinny być stosowane przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych posiadające istotną ekspozycję na ryzyko powodzi, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Za spełnianie wytycznych odpowiada zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w szczególności nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zleca się podmiotom trzecim spełnienie wytycznych.

Dokument KNF zawiera 20 wytycznych podzielonych na następujące obszary:

• obowiązki zarządu i rady nadzorczej w zakresie ryzyka powodzi,
• zarządzanie ryzykiem powodzi,
• dane,
• wybór i aktualizacja zewnętrznego modelu ryzyka powodzi,
• walidacja modelu ryzyka powodzi,
• dokumentacja.

     KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną wprowadzone w zakładach ubezpieczeń lub zakładach reasekuracji w sposób skoordynowany z harmonogramem wejścia w życie systemu Wypłacalność II. Dla zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji planujących stosować model wewnętrzny w zakresie ryzyka powodzi wdrożenie to powinno się odbyć do czasu złożenia wniosku albo 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej). Dla pozostałych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji powinno ono nastąpić do 1 stycznia 2016 r. Dopuszcza się zakończenie procesu wdrożenia wytycznych w terminie późniejszym, o ile wynika to z uzgodnionego z KNF harmonogramu działań.

Tekst wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi.

4. KNF jednogłośnie wydała wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w:

• powszechnych towarzystwach emerytalnych,
• zakładach ubezpieczeń i reasekuracji,
• towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego,
• firmach inwestycyjnych.

     Konieczność wydania wytycznych IT wynika z rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności podmiotów nadzorowanych, jak również z pojawienia się nowych ryzyk w tym obszarze. Wytyczne stanowią dostosowaną do potrzeb poszczególnych sektorów wersję „Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach” z 2013 r.

Dokument KNF zawiera 22 wytyczne podzielone na następujące obszary:

• strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
• rozwoju środowiska teleinformatycznego,
• utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego,
• zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.

     KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie standardów wskazanych w wytycznych zostaną zrealizowane przez podmioty nadzorowane nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

     Teksty wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

5. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez:

• Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

     Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 3, 4 i 5 działu I, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Pan Artur Olech – Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Widziewicz – Członek Zarządu i Pan Marcin Łuczyński – Członek Zarządu.

      W ramach strategii rozwoju na rynku wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

6. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Artura Borowińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group,
• Pani Delphine Depeigne na stanowisko Członka Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Pana Michała Mrożka na stanowisko Prezesa Zarządu HSBC Bank Polska SA.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Starym Dzikowie (jako bankiem przejmowanym).

8. Komisja jednogłośnie udzieliła ING Securities SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

9. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Pana Michała Szymańskiego akcji Money Makers SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

10. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego  nabycia przez Familie Porsche Beteiligung GmbH z Niemiec akcji Volkswagen Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

12. KNF jednogłośnie nałożyła na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

13. Komisja jednogłośnie zezwoliła Scanmed Multimedis SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 30 grudnia 2014 r.

14. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska
SA.

15. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w III kwartale br.,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale br.,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w III kwartale br.,
• sytuacji instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w III kwartale br.,
• stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
• rynku otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale br.,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2011 r. – 30 września 2014 r.,
• projektu Wypłacalność II,
• wyników badania ilościowego QIS w sektorze ubezpieczeń za 2013 r.,
• procesów przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

16. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 8 stycznia 2015 r.
• 27 stycznia 2015 r.
• 10 lutego 2015 r.
• 24 lutego 2015 r.
• 10 marca 2015 r.
• 24 marca 2015 r.
• 9 kwietnia 2015 r.

____________________________
1 Pan A. Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7, 8, 9, 13 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r.

plik .pdf, 155,7kB
Pobierz