Komunikat z 228. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wydała zezwolenie na utworzenie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA banku pod nazwą:

• PKO Bank Hipoteczny SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

4. Komisja udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Grzegorza Zawady w skład zarządu GPW na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Artura Maliszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Krzysztofa Miłachowskiego na stanowisko Członka Zarządu DnB Bank Polska SA.

6. Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pana Mariusza Gazdy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie,
• Pana Jacka Gębali na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”,
• Pana Bogumiła Krzyszczaka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego,
• Pana Jana Kubika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz”,
• Pana Ryszarda Prusa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej,
• Pana Andrzeja Sosnowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
• Pana Leszka Wójcika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak”

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesów na kasy, w tym ocenę ich zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

Aktualnie 42 z 521 kas jest zobowiązanych do realizacji programu postępowania naprawczego, a w przypadku 23 SKOK–ów KNF prowadzi  postępowania w przedmiocie ustanowienia w kasie zarządcy komisarycznego2.

7. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki SA akcji UniCredit CAIB Poland SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8. Komisja jednogłośnie umorzyła postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej o zatwierdzenie przez KNF wzorca umowy kredytu pomocowego na podstawie art. 44 ust. 4 w związku z art. 44 ust. 3 i ust. 2 pkt 7 ustawy o skok, w związku z wnioskiem Kasy Krajowej o umorzenie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 2 września 2014 r.
• 8 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.

_______________________________
1 Bez uwzględniania SKOK „Dziedzice” (przejmowanej przez SKOK „Szopienice”), SKOK „Wspólnota” (zawieszonej; w sądzie jest złożony wniosek o ogłoszenie upadłości) i SKOK im. Św. Jana z Kęt (przejmowanej przez Alior Bank SA).
2
Do tej pory KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w 4 kasach, w tym w SKOK „Wspólnota” i SKOK im. Św. Jana z Kęt.