Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 225. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 sierpnia 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

2. KNF zapoznała się z projektem wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.

Rozmiar szkód powodowanych przez powodzie na terenie Polski, wyniki prowadzonych działań nadzorczych w zakresie zarządzania i modelowania ryzyka katastroficznego przez zakłady ubezpieczeń oraz wymogi wynikające z systemu Wypłacalność II utwierdziły KNF w przekonaniu, że istnieje potrzeba wypracowania jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi. Projektowane wytyczne stanowią efekt wspólnych, ponad rocznych prac przedstawicieli KNF, zakładów ubezpieczeń i Polskiej Izby Ubezpieczeń w ramach powołanej przez UKNF grupy ekspertów od ryzyka powodzi (NatCat Forum).

Projekt wytycznych stanowi ramy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi, które powinny być stosowane przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych posiadające istotną ekspozycję na ryzyko powodzi, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Za spełnianie wymogów zawartych w projekcie wytycznych będzie odpowiadał zakład ubezpieczeń, w szczególności nie będzie dopuszczalna sytuacja, w której zleca się spełnienie wymogów do podmiotów trzecich.

Projekt wytycznych zawiera także przykłady działań, które mogą pomóc w ich wypełnianiu.

Projekt wytycznych zostanie przekazany do publicznych konsultacji. Docelowo KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną wprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji w sposób skoordynowany z harmonogramem wejścia w życie systemu Wypłacalność II. Dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji planujących stosować model wewnętrzny w zakresie ryzyka powodzi wdrożenie to powinno się odbyć do czasu złożenia wniosku aplikacyjnego, zaś dla pozostałych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji nie później niż do końca 2015 r. 

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego  nabycia przez Polską Grupę Zbrojeniową SA akcji MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Bartosza Sobiesiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie,
• Pani Katarzyny Zarzyckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szydłowie.

7. Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pani Krystyny Adamczyk na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stanisława Adamskiego,
• Pana Mirosława Czuby na stanowisku Prezesa Zarządu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
• Pana Jarosława Kazimierskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
• Pana Marka Tandka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże”,
• Pana Ireneusza Więckowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej PIAST

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

8. KNF jednogłośnie przekazała maltańskiemu i cypryjskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Malty i Cypru przez:

• Q Securities SA.

9. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• polityki kredytowo–depozytowej banków spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 1 mld złotych,
• udziału UKNF w pracach na forum międzynarodowym w I półroczu 2014 r.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 26 sierpnia 2014 r.
• 8 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.

_______________________________
1 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3 – 6 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 225. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 sierpnia 2014 r.

plik .pdf, 179,3kB
Pobierz