Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 217. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście siedemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

2. KNF wydała skierowaną do banków Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

      Rekomendacja U jest wydawana w celu poprawy jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom – nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia warunków stabilnego rozwoju rynku bancassurance w długim okresie. Punktem wyjścia do opracowania Rekomendacji U były: stwierdzone przez KNF nieprawidłowości  w zakresie oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych, ocena obecnego stanu rynku bancassurance, wnioski z dostępnych badań przeprowadzonych na rynkach zagranicznych oraz informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwych regulatorów.

      W toku prowadzonych przez UKNF analiz i prac stwierdzono, że dotychczasowa samoregulacja rynku krajowego była niewystarczająca, a banki i zakłady ubezpieczeń wykorzystywały uprzywilejowaną pozycję wobec klienta – nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego.

      Projekt Rekomendacji U, opracowany na podstawie założeń przyjętych przez KNF w dniu 15 października 2013 r., był przedmiotem szerokich konsultacji. Tekst ostatecznie przyjęty przez KNF uwzględnia komentarze i uwagi rynku, w tym Narodowego Banku Polskiego, banków, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, firm audytorskich, jak również instytucji występujących po „klientowskiej stronie rynku”: Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

      Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja przyjęła kompromisowe brzmienie Rekomendacji U ukierunkowane na uporządkowanie rynku bancassurance, w szczególności na niezbędne wzmocnienie pozycji nieprofesjonalnego uczestnika tego rynku.    
KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. Jednocześnie kierując się zasadą dobra ogólnego, Komisja oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce będą w odpowiednim zakresie przestrzegać postanowień Rekomendacji U, w szczególności rekomendacji 1 oraz 7 – 20. 

      Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za wydaniem rekomendacji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, J.Męcina), 1 głos wstrzymujący się (L.Kotecki).

3. Komisja wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń

      Prace nad wytycznymi zostały podjęte w związku z uwagami do Rekomendacji U dotyczącymi zagrożeń wynikających z zastosowania wymogów wyłącznie do jednej kategorii podmiotów i były później prowadzone równolegle z pracami nad Rekomendacją U.  Wytyczne odzwierciedlają rozwiązania przyjęte w Rekomendacji U, wskazując na dobre praktyki z perspektywy zakładów ubezpieczeń. Wydanie wytycznych przez KNF wynika z konieczności ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od kanału dystrybucji ubezpieczeń, co było postulowane podczas publicznych konsultacji Rekomendacji U. Ograniczenie wskazań KNF wyłącznie do dystrybucji ubezpieczeń w kanale bankowym mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających poza sektorem bankowym, kosztem poziomu ochrony klientów.

      Jednym z zadań zakładów ubezpieczeń w obszarze dystrybucji ubezpieczeń jest nadzór nad działalnością agentów ubezpieczeniowych. Prawidłowa realizacja tego obowiązku powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do ubezpieczeń oraz do rynku finansowego.

      KNF oczekuje, że wytyczne zostaną wprowadzone do dnia 31 marca 2015 r. Jednocześnie kierując się zasadą dobra ogólnego, Komisja oczekuje, że oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń będą w odpowiednim zakresie przestrzegać postanowień wytycznych.

      Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za wydaniem wytycznych (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek,), 1 głos przeciw (L.Kotecki), 1 głos wstrzymujący się (J.Męcina).

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Żychlinie (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Strzelcach (jako bankiem przejmowanym).

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Arkadiusza Wiśniewskiego na stanowisko Członka Zarządu Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

6. Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pani Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych SA

ze względu na brak rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty.

7. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na przekroczenie limitu 15% udziału wkładów niepieniężnych w funduszach zasadniczych Banku Zachodniego WBK SA, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK SA poprzez emisję akcji serii „L” w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Santander Consumer Bank SA.

8. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego  nabycia przez INTER Beteiligungen AG z Niemiec oraz pośredniego  nabycia przez INTER Krankenversicherung AG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń INTER – Życie Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego  nabycia przez INTER Beteiligungen AG z Niemiec oraz pośredniego  nabycia przez INTER Krankenversicherung AG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

10. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA,
• PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 30 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r.
• 22 lipca 2014 r.
• 5 sierpnia 2014 r.
• 26 sierpnia 2014 r.
• 9 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.

1Pan A. Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 – 7 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 217. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

plik .pdf, 186,4kB
Pobierz

Tekst wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń

plik .pdf, 101,5kB
Pobierz