Komunikat z 215. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście piętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Żabka Finanse sp. z o.o. z Poznania.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

3. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 Kantor Polski SA z Gdańska.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie (jako bankiem przejmowanym).

5. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Braniewsko – Pasłęckiego Banku Spółdzielczego (jako banku przejmującego) ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Elblągu (jako bankiem przejmowanym).

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego  nabycia przez Euler Hermes Europe SA z Belgii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jürgena Reimanna na stanowisko Prezesa Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Signal Iduna Życie Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pana Bartłomieja Staszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Plus Bank SA,
• Pana Mikołaja Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Volkswagen Bank Polska SA.

8. Komisja jednogłośnie udzieliła Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wymiany walutowej.

9. KNF jednogłośnie udzieliła Mercurius Domowi Maklerskiemu sp. z o. o. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

• świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
• świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

10. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

11. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• kontroli firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych w 2013 r.,
• kontroli podmiotów sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w 2013 r.,
• procesów przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 10 czerwca 2014 r.
• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r.

_______________________________
1Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 10 a – d komunikatu.