Komunikat z 204. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o nałożeniu w dniu 20 grudnia 2013 r. na Pana Michaela Unwina – prezesa zarządu spółki Avtech Aviation&Engineering plc, kary pieniężnej w wysokości 150 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że ww. osoba naruszyła art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o perspektywach rozwoju i sytuacji finansowej spółki Avtech Aviation&Engineering plc, które to informacje wprowadzały w błąd w zakresie akcji ww. spółki.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o spółce publicznej przez prezesa jej zarządu, a więc przez osobę najlepiej poinformowaną o sprawach spółki, której słowa są przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników rynku i mogą stać się podstawą dla podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych.

KNF zwraca uwagę osób, które publicznie wypowiadają się na temat spółek publicznych, w tym członków organów tych spółek, jak ważna jest dbałość o prawdziwość i rzetelność rozpowszechnianych informacji. Informacje, których źródłem są osoby powiązane ze spółką, mogą stać się podstawą decyzji inwestycyjnych akcjonariuszy, którzy z uwagą słuchają komunikatów płynących od osób najlepiej zorientowanych w sprawach spółki. Niejednokrotnie akcjonariusze (szczególnie mniejszościowi) nie mają możliwości zweryfikowania prawdziwości informacji wygłaszanych przez członków organów emitenta o tym emitencie. Jednak działają oni w uzasadnionym zaufaniu do tych informacji i rozpowszechniających je osób. Nadużycie zaufania na rynku kapitałowym może mieć szczególnie negatywne skutki dla tego rynku, obniżając jego efektywność, dlatego przypadki rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez osoby związane ze spółką muszą się spotkać ze stanowczą reakcją Komisji.

Ustalone przez Komisję okoliczności niniejszej sprawy wskazują, że strona postępowania – prezes zarządu (CEO) spółki Avtech Aviation&Engineering, której akcje były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w okresie od dnia 27 lipca 2011 r. do dnia 3 stycznia 2012 r., mimo pogarszającej się sytuacji finansowej spółki oraz utraty przez nią płynności finansowej, zapewniała inwestorów (poprzez podpisywane przez siebie raporty bieżące i okresowe), że działalność spółki jest stabilna, sama spółka rozwija się we właściwym kierunku oraz że jest w stanie zrealizować zakładane wcześniej prognozy finansowe. Inwestorzy pozostawali więc w przekonaniu o stabilnej, perspektywicznej sytuacji spółki, podczas gdy w rzeczywistości spółka Avtech Aviation&Engineering nie była w stanie realizować swoich zobowiązań, co ostatecznie skutkowało jej likwidacją.


Informacja przekazana przez Komisję do publicznej wiadomości zawiera dane osobowe ukaranej osoby, gdyż decyzja w sprawie naruszenia przez Pana Michaela Unwina art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stała się ostateczna.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła Mispol SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 11 lutego 2014 r.

4. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• stanu sektora ubezpieczeń po III kwartale 2013 r.

5. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 4 lutego 2014 r.
• 18 lutego 2014 r.
• 4 marca 2014 r.
• 18 marca 2014 r.
• 1 kwietnia 2014 r.

_______________________________
1Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2 komunikatu.