Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 170. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2012 r.

Data aktualizacji:
4 grudnia 2012 r.
 

1. W sto siedemdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej3.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Zachodniego WBK SA i Kredyt Banku SA przez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku SA na Bank Zachodni WBK SA.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan połączenia banków, biznesplan połączonego banku na okres trzyletni zawierający informacje na temat przygotowania i planowanego przebiegu prac łączeniowych dotyczące m.in. sposobu zabezpieczenia interesów klientów i akcjonariuszy mniejszościowych oraz dodatkowe zobowiązania związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem połączonego banku złożone przez Banco Santander SA z Hiszpanii w związku z planowanym istotnym zwiększeniem udziału Grupy Santander w rynku polskim w zakresie m.in.:

• uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych Grupy Santander w Polsce, w tym użycia dostępnych środków w celu doprowadzenia do uczynienia Santander Consumer Bank SA podmiotem bezpośrednio zależnym od połączonego banku do dnia 31 marca 2014 r. oraz uczynienia Santander Consumer Finanse SA podmiotem bezpośrednio zależnym od Santander Consumer Bank SA nie później niż dziewięć miesięcy od wprowadzenia nowelizacji Rekomendacji T,
• pozycji połączonego banku w Grupie Santander,
• udziału w radzie nadzorczej połączonego banku przynajmniej połowy niezależnych członków,
• zwiększenia płynności akcji (free float) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do poziomu co najmniej 25% do dnia 1 kwietnia 2013 r. oraz 30% (lub ostatecznie ponad 30%) do dnia 31 grudnia 2014 r., a następnie do utrzymywania płynności akcji co najmniej na tym poziomie lub rozważenia dalszego zwiększenia płynności akcji do poziomu 40%,
• wprowadzenia akcji Banco Santander SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jednocześnie KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez KBC Group NV z Belgii, za pośrednictwem KBC Bank NV, akcji Banku Zachodniego WBK SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu, nie powodującej jednak przekroczenia 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Raiffeisen Bank Polska SA i Polbank EFG SA przez przeniesienie całego majątku Polbank EFG SA na Raiffeisen Bank Polska SA.

4. KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Włoch:

• Intesa Sanpaolo S.p.A.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Intesa Sanpaolo S.p.A. do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez Intesa Sanpaolo S.p.A. w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
   - sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Włoch,
   - sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez włoski system gwarancyjny,
   - sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
   - danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
   - miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
   - możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Intesa Sanpaolo S.p.A. i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Intesa Sanpaolo S.p.A.,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

5. Komisja zapoznała się z założeniami do projektu nowelizacji kierowanej do banków Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie.

W najbliższym czasie projekt nowelizacji Rekomendacji S zostanie przekazany do publicznych konsultacji.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Wolinie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczymw Międzyzdrojach (bank przejmowany).

7. Komisji jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Zofii Gardzińskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
• Pana Jerzego Jałowego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na ING Otwarty Fundusz Emerytalny jako akcjonariusza spółki AmRest Holdings SE karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w AmRest Holdings SE powyżej 15% w czerwcu 2010 r.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu za lata 2012 – 2014. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz drugi.

10.  KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• produktów depozytowych o charakterze antypodatkowym,
• geograficznej koncentracji znaczących ekspozycji polskiego sektora bankowego,
• wyników oceny BION zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2011 r.,
• projektu Wypłacalność II,
• rynku otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale br.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.
• 29 stycznia 2013 r.
• 12 lutego 2013 r.
• 26 lutego 2013 r.
• 12 marca 2013 r.
• 26 marca 2013 r.
• 9 kwietnia 2013 r.

_________________________________

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3–4, 6–9, 10a –b komunikatu.
2 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 10d –e komunikatu.
3 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4 i 10d –e komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 170. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2012 r.

plik .pdf, 161,6kB
Pobierz