Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 156. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2012 r.

Data aktualizacji:
4 czerwca 2012 r.
 
 

1. W sto pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

• bezpośredniego nabycia przez VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe z Austrii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa – Życie” SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• pośredniego nabycia przez WIENER STÄDTISCHE Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung z Austrii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa – Życie” SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Pana Grzegorza Raupuka akcji Analizy Online Asset Management SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności Skandia Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA o grupę 1 (ubezpieczenia na życie), grupę 2 (ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci) i grupę 4 (ubezpieczenia dzieci) działu I zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

5. Komisja jednogłośnie nie podjęła decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu wobec zawiadomienia BRE Bank SA o zamiarze wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której jest prowadzona działalność maklerska. 

6. KNF jednogłośnie nie podjęła decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu wobec zawiadomienia BNP Paribas Bank Polska SA o zamiarze wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której jest prowadzona działalność maklerska. 

7. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Adama Łoziaka na Członka Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pani Teresy Mikołajczyk na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelcach,
• Pana Zdzisława Orzoła na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szadku,
• Pana Wojciecha Rostworowskiego na Członka Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Radpol SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej w związku z publikacją skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych za lata 2009 – 2011 polegające na:

• niezastosowaniu podejścia retrospektywnego, tj. nieskorygowaniu pozycji sprawozdań finansowych i nieujawnieniu danych porównawczych każdego okresu, tak jak gdyby zmienione zasady wyceny produkcji w toku były stosowane od zawsze, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 r., sprawozdaniu finansowym za 2009 r. i śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2010 r., zawierającym skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r. (co stanowi naruszenie par. 19 lit. b Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 8 w związku z par. 22 MSR 8),
• ujmowaniu kolejno umarzanych rat kredytu technologicznego jednorazowo jako przychód w momencie umorzenia w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2010 r., zawierającym skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010 r., sprawozdaniu finansowym za 2010 r., śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2011 r., zawierającym skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 r., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. i sprawozdaniu finansowym za 2011 r. (co stanowi naruszenie par. 17 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20),
• niezamieszczeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010 r. ujawnień dotyczących wartości godziwej na dzień przejęcia każdej głównej kategorii zapłaty, kwoty ujętych na dzień przejęcie głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań, przyczyn, które doprowadziły do powstania zysku na okazyjnym nabyciu, kwoty przychodu oraz zysku lub straty jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, uwzględnionej w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy oraz przychodów i zysku lub straty połączonej jednostki za bieżący okres sprawozdawczy, wyliczonych w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia w przypadku wszystkich połączeń jednostek prowadzonych w trakcie roku był początek rocznego okresu sprawozdawczego (co stanowi naruszenie par. 59 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 w związku z par. B64 lit. f), i), n), ii) oraz q) MSSF 3).

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Podlaskie Towarzystwo Finansowo – Inwestycyjne sp. z o. o. – akcjonariusza spółki publicznej Mispol SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki Mispol SA i KNF o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Mispol SA w styczniu 2011 r.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent – Life” SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za uchybienie ustawowemu terminowi na zawiadomienie KNF o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu za 2011 r. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski BZ WBK SA kary pieniężne w łącznej wysokości 150 tysięcy złotych za istotne naruszenie przepisów prawa w grudniu 2004 r. i październiku 2005 r. polegające na:

• odblokowaniu akcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 13 NFI Fortuna SA przed rozliczeniem transakcji przez KDPW.

Ponowne zajęcie się sprawą, która była już przedmiotem rozstrzygnięcia KNF w dniu 19 lutego 2007 r. jest konsekwencją wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

12. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

13. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie 18.801 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez:

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

14. KNF zapoznała się z informacją o:

• pracowniczych programach emerytalnych w 2011 r.

15. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 19 czerwca 2012 r. 
• 3 lipca 2012 r.
• 17 lipca 2012 r.
• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.

Do pobrania

Komunikat ze 156. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2012 r.

plik .pdf, 230,3kB
Pobierz