Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 154. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 maja 2012 r.

Data aktualizacji:

1. W sto pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

• bezpośredniego nabycia przez Talanx International AG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• bezpośredniego nabycia przez Meiji Yasuda Life Insurance Company z Japonii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu,
• pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając wnioski, KNF wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestorów zobowiązania w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia finansowego, polityki dywidendowej, zapewnienia wysokiej jakości ładu korporacyjnego, aktywnego uczestnictwa w procesie przygotowania do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie Solvency II, nie przeniesienia siedziby poza granice Polski i nie działania jako oddział spółki mającej siedzibę poza granicami Polski w przeciągu 3 lat od zatwierdzenia nabycia akcji TU Europa, TUnŻ Europa i Open Life TUŻ oraz, przy założeniu, że akcje Talanx AG zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie w 2012 r., wprowadzenia do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Talanx AG w terminie 2 lat od zatwierdzenia nabycia akcji TU Europa, TUnŻ Europa, Open Life TUŻ i TUiR Warta.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Get Banku SA i Getin Noble Banku SA przez przeniesienie majątku Getin Noble Bank SA na Get Bank SA.

4. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

• bezpośredniego nabycia przez Get Bank SA akcji Noble Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• bezpośredniego nabycia przez Get Bank SA akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• pośredniego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Aspiro SA akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

7. Komisja wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych PPE tworzony przez:

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyniki głosowania Komisji: 5 głosów za (Pan A.Jakubiak, Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński, Pan J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się ( Pan L.Kotecki).

8. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Rogera Hodgkissa na Prezesa Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pana Jana Jakóbczaka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej,
• Pani Bożeny Kisiel na Prezesa Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie,
• Pana Andrzeja Nocunia na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mstowie,
• Pana Kazimierza Stachury na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi,
• Pani Czesławy Sypniewskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie,
• Pana Marcina Wojewody na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
• Pani Anny Ziółkowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Górze.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwudziestu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za:

• niewypłacenie w ustawowym terminie siedmiu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
• niewywiązanie się w jednym przypadku w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.

11. Komisja zapoznała się z informacjami o:

• stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2011 r.,
• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 r.
• sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 r.,
• zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2011 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 22 maja 2012 r.
• 5 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.

_____________________________________

1Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 8a.

Do pobrania

Komunikat ze 154. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 maja 2012 r.

plik .pdf, 186,8kB
Pobierz