Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 152. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Data aktualizacji:

3 kwietnia 2012 r.

1. W sto pięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Luksemburga:

• Bank of China (Luxembourg) SA.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Bank of China (Luxembourg) SA do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez Bank of China (Luxembourg) SA w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Luksemburga,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez luksemburski system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Bank of China (Luxembourg) SA i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Bank of China (Luxembourg) SA,

• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,

• udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,

• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,

• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,

• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Pocztylion–Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 
• Pana Stanisława Bachurka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku,
• Pani Ewy Jac na Członka Zarządu AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pana Jakuba Świniarskiego na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń INTER – ŻYCIE SA.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu przez:

• bezpośrednio Nabbe Investments s.a.r.l. z Luksemburga,
• pośrednio Nabbe Holdings GP Ltd. z Wysp Kajmanów.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Erste Securities Polska SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niedochowanie ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia rentowności dokonywanych lokat otwartego funduszu emerytalnego, tj. dążenia do uzyskania najlepszej możliwej ceny sprzedawanych papierów wartościowych, które polegało na:

• dokonaniu w 2008 r. sześciu transakcji sprzedaży dużych pakietów akcji w krótkim czasie, bez podjęcia próby minimalizacji strat np. poprzez sprzedaż akcji w mniejszych pakietach podczas kilku sesji giełdowych; transakcje doprowadziły do spadków cen tych akcji dochodzących do kilkunastu procent na sesji.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA SA.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 17 kwietnia 2012 r.
• 8 maja 2012 r.
• 22 maja 2012 r.
• 5 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.

Do pobrania

Komunikat ze 152. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 2012 r.

plik .pdf, 199,7kB
Pobierz