Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Atlantis do 25 listopada

Data aktualizacji:

25 listopada 2012 r.

W dniu 25 października 2012 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

• Atlantis SA  – od dnia 25 października 2012 r. do dnia 25 listopada 2012 r. włącznie.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

W ocenie Urzędu Komisji istnieje uzasadnione podejrzenie, iż obrót akcjami Atlantis SA dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Zdaniem UKNF zawieszenie obrotu na okres jednego miesiąca pozwoli inwestorom na wnikliwą ocenę sytuacji spółki i jednocześnie umożliwi UKNF dokonanie dalszych ustaleń mogących mieć istotne znaczenie dla uczestników obrotu.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Atlantis do 25 listopada

plik .pdf, 98,7kB
Pobierz