Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Global Cosmed

data aktualizacji

18 września 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Global Cosmed SA z siedzibą w Radomiu w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski IDM SA).