Komunikat w sprawie zasad korzystania z systemu ESPI

data aktualizacji

25 lipca 2012 r.

W związku z przypadkiem nieuprawnionego wykorzystania dostępu spółki publicznej do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina o następujących zasadach obowiązujących w związku z przekazywaniem informacji za pośrednictwem tego systemu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane, czynności związane z przekazywaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy podmiotu nadzorowanego, zwani operatorami. O udzieleniu upoważnienia podmiot nadzorowany zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji. Ponadto zgodnie z treścią § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 90/2012 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lipca 2012 r. – Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, uczestnicy systemu korzystają z systemu na zasadach określonych tym regulaminem. Do najistotniejszych obowiązków nałożonych Regulaminem ESPI na uczestników systemu należą: wyznaczenie operatora systemu, przekazanie do UKNF imienia i nazwiska operatora systemu oraz aktualizacja tych danych niezwłocznie po każdej zmianie, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu w zakresie od nich zależnym, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych, utartą danych, nieuprawnioną modyfikacją danych, zawłaszcza powodowaną przez wirusy komputerowe. Ponadto mając na uwadze § 12 ust. 2 Regulaminu ESPI, w przypadku pozbawienia operatora systemu uprawnień do przesyłania raportów, podmiot jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania informacji (wraz z loginem operatora systemu) do UKNF.
 
UKNF zwraca ponadto uwagę na pojawiające się informacje od podmiotów nadzorowanych dotyczące problemów związanych z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego w przypadku braku dostępu do systemu ESPI, np. z powodu odwołania prezesa zarządu, który jednocześnie sprawował funkcję jedynego operatora ESPI. W związku z powyższym UKNF wskazuje, iż na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu ESPI jednemu uczestnikowi systemu może być przydzielone do 5 aktywnych kont, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont może być zwiększona.

W celu zabezpieczenia możliwości prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa, każda spółka publiczna powinna zadbać o posiadanie odpowiedniej liczby aktywnych kont w ESPI. Należy jednakże mieć na uwadze, że obowiązkiem każdego emitenta jest zachowanie w poufności loginów i haseł każdego z operatorów ESPI oraz ochrona ich przed osobami niepowołanymi, a także w przypadku pozbawienia operatora systemu uprawnień do przesyłania raportów niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie UKNF, co spowoduje niezwłoczne pozbawienie ww. operatora dostępu do systemu ESPI.