Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 141. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W sto czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił BRE Bank SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA:

• Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił ING Bank Śląski SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Ewy Lipińskiej na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dalsze zawieszenie, od dnia 25 listopada do dnia 15 grudnia 2011 r. włącznie, zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa:

• subfunduszy Superfund A,Superfund B, Superfund C i Superfund GoldFuture wydzielonych w ramach Superfund SFIO,
• Superfund Trend Podstawowy SFIO,
• Superfund Trend Bis Powiązany FIO,
• Superfund Trend Plus Powiązany FIO.

 Jednocześnie KNF zobowiązała ww. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA do podejmowania w okresie zawieszenia wszelkich działań mających na celu wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy, w szczególności zmierzających do dokonania wiarygodnej wyceny ich aktywów.

Komisja zobowiązała też ww. fundusze do wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. 

6. KNF jednogłośnie nałożyła na dwie osoby fizyczne – działające w porozumieniu jako akcjonariusze spółek publicznych, kary pieniężne w wysokości 250 tysięcy złotych na każdą zdwóch ww. osób za dwudziestodwukrotne  naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych One–2–One SA, Procad SA i PTS Plast – Box SA, polegające na niezawiadomieniu w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianach łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w ww. spółkach w okresie listopad 2008 r. – wrzesień 2010 r.:

• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału powyżej 5 %,
• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału  powyżej 10 %,
• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału  powyżej 15 % ,
• siedmiu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia dotychczas posiadanego łącznego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 %.

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• ING Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• PKO BP BANKOWY Otwartego Funduszu Emerytalnego.

8. KNF zapoznała się z informacją o:

• wdrożeniu systemu nadzoru nad dostawcami usług płatniczych,
• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie br.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 29 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.
• 10 stycznia 2012 r.
• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

_______________________

1 Pan W.Koziński nie brał udziału w głosowaniu w sprawie opisanej w pkt 5.
2 Pan M.Grabowski nie brał udziału w głosowaniu w sprawie opisanej w pkt 5.

Do pobrania

Komunikat ze 142. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2011 r.

plik .pdf, 48,8kB
Pobierz