Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 139. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 października 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W sto trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Xelion. Doradcy Finansowi sp. z o.o. w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
• doradztwa inwestycyjnego,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Namysłowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Branicach (bank przejmowany).

4. KNF wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Wojciecha Kembłowskiego na Członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za wyrażeniem zgody (Pan A.Jakubiak, Pan W.Koziński, Pani Cz.Ostrowska) i 2 głosy wstrzymujące się (Pan L.Gajek, Pan M.Grabowski).

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 60 tysięcy złotych za:
 
• niewypłacenie w ustawowym terminie dziesięciu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
• niewywiązanie się w czterech sprawach w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na INTERSPORT Polska SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązku informacyjnego spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu rynkowi w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji, informacji o nieosiągnięciu w 2009 r. znaczącego wzrostu poziomu zysku netto w stosunku do 2008 r., która stanowiła znaczącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 7/2009 w dniu 14 lutego 2009 r.

Na wysokość kary miał wpływ wynik finansowy spółki.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na trzy osoby fizyczne – akcjonariuszy MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w wysokości po 50 tysięcy złotych na każdą z tych osób za niezawiadomienie KNF o zamiarze nabycia akcji towarzystwa stanowiących 10,81% kapitału zakładowego (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Ponowne zajęcie się sprawą, która była już przedmiotem rozstrzygnięcia KNF w dniu 27 kwietnia 2010 r. (decyzja została utrzymana w mocy w dniu 14 września 2010 r.) jest konsekwencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2011 r.

8. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski SA w zakresie:

• nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe,
• świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania przez Pana Lecha Głogowskiego prawa głosu na walnym zgromadzeniu Domu Maklerskiego BDM SA na poziomie przekraczającym 10% liczby głosów.

 KNF jednogłośnie stwierdziła też brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania przez Pana Jacka Rachela prawa głosu na walnym zgromadzeniu Domu Maklerskiego BDM SA na poziomie przekraczającym 10% liczby głosów.

 Komisja jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania przez Pana Janusza Smoleńskiego prawa głosu na walnym zgromadzeniu Domu Maklerskiego BDM SA na poziomie przekraczającym 10% liczby głosów.

10. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego objęcia przez ING Insurance Topholding N.V. z Holandii i ING Insurance Eurasia N.V. z Holandii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

11. Komisja jednogłośnie przekazała czeskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej w Republice Czeskiej w formie oddziału przez:

• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

12. KNF jednogłośnie przekazała cypryjskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na Cyprze bez otwierania oddziału przez:

• Erste Securities Polska SA.

13. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion.

14. KNF zezwoliła Multimedia Polska SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 8 listopada 2011 r.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za wydaniem zezwolenia (Pan A.Jakubiak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński) i 1 głos wstrzymujący się (Pan M.Grabowski).

15. Komisja zapoznała się z informacjami o:

• stanie sektora ubezpieczeń po II kwartale 2011 r.,
• reasekuracji zakładów ubezpieczeń w 2010 r.,
• kierunkach podziału zysku banków,
• wynikach oceny BION dla powszechnych towarzystw emerytalnych za 2010 r.

16. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 8 listopada 2011 r.
• 22 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.

_________________________________
Pan M. Grabowski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 15.
Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3 i 5 – 15.

Do pobrania

Komunikat ze 139. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 października 2011 r.

plik .pdf, 52,1kB
Pobierz