Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 136. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 września 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W sto trzydziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Piotra Kaczyńskiego na Prezesa Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego,
• Pani Doroty Kanach na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie,
• Pani Katarzyny Książek na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Obszy,
• Pani Jadwigi Werner na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie.

3. Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Ipopema Securities SA akcji Domu Maklerskiego Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wyniki głosowania: 3 głosy za brakiem sprzeciwu (Pan L. Gajek, Pan W. Koziński, Pan M. Grabowski), 2 głosy wstrzymujące się (Pan S. Kluza, Pan J. Pruski).

4. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej Polrest SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o:

• przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w lipcu 2009 r.,
• zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w lipcu 2009 r.,
• przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w sierpniu 2009 r.,
• zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w sierpniu 2009 r.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w wysokości 90 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu w skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2008 r. opublikowanym w dn. 25 lutego 2009 r. stanowiska zarządu spółki odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych w dn. 29 maja 2008 r. raportem bieżącym nr 17/2008 prognoz wyniku finansowego netto spółek zależnych – MNI Premium SA, MNI Telecom SA, Telestar SA i Breakpoint sp. z o.o.,
• nieprzekazaniu w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2008 r. opublikowanym w dn. 29 kwietnia 2009 r. objaśnienia różnic pomiędzy wynikami finansowymi wskazanymi w ww. raporcie rocznym a opublikowanymi w dn. 29 maja 2008 r. prognozami wyników finansowych netto ww. spółek zależnych,
• przekazaniu do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez MNI SA ze spółką Mediatel SA w dn. 17 stycznia 2011 r. listu intencyjnego dotyczącego uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów, bez wskazania, że list intencyjny został zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Mediatel SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• przekazaniu do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Mediatel SA ze spółką MNI SA w dn. 17 stycznia 2011 r. listu intencyjnego dotyczącego uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów, bez wskazania, że list intencyjny został zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego.

Na wysokość kary miał wpływ ujemny wynik finansowy wykazywany przez spółkę w sprawozdaniu jednostkowym.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:

• BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

8. KNF zapoznała się z informacją o:

• wynikach skierowanej do banków ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych,
• realizacji procesu BION w sektorze bankowym, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń i emerytalnym.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 20 września 2011 r.
• 4 października 2011 r.
• 18 października 2011 r.
• 8 listopada 2011 r.
• 22 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.

Do pobrania

Komunikat ze 136. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 września 2011 r.

plik .pdf, 67,7kB
Pobierz