Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 134. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Data aktualizacji:

22 sierpnia 2011 r.

 

 1. W sto trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
• Pan Wiesław Szczuka – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. Komisja jednogłośnie przyjęła uchwały skierowane do banków:

• uchwałę zmieniającą uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i poszczególnych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,
• uchwałę zmieniającą uchwałę KNF nr 384/2008 w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań,
• uchwałę zastępującą uchwałę KNF nr 382/2008 w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.

Zmiany są związane z koniecznością wdrożenia do polskich regulacji unijnych dyrektyw CRD II i CRD III.

3. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem (bank przejmowany).

4. Komisja odmówiła wyrażenia zgody na powołanie Pana Jakuba Malskiego na Członka Zarządu Idea Banku SA ze względu na brak doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem w kontekście zakresu kompetencji powierzonych mu w Idea Banku SA (zarządzanie ryzykiem kredytowym).

Wyniki głosowania Komisji: 4 głosy „za” (Pan S. Kluza, Pan W. Koziński, Pani Cz. Ostrowska, Pan J. Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan W. Szczuka).

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na AmRest Holdings SE karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu niezwłocznie do publicznej wiadomości otrzymanej w lutym 2010 r. informacji o zmniejszeniu się stanu zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w akcje spółki.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Atlas Estates Limited z Guernsey karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu niezwłocznie do publicznej wiadomości otrzymanej w sierpniu 2009 r. informacji o zmianie stanu zaangażowania Cyproman Services Limited z Cypru, Panglobe Services Limited z Cypru, Lockerfield Limited z Cypru oraz Finiman Limited z Cypru w akcje spółki.

7. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego objęcia:

• przez Pana Jakuba Bartkiewicza akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Domu Inwestycyjnego Investors SA,
• przez Pana Grzegorza Leszczyńskiego akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Domu Maklerskiego IDM SA.

8. KNF zapoznała się z zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Bułgarii i Rumunii przez:

• ING Bank Śląski SA.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 29 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

 

_________________________________

Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 6.

Do pobrania

Komunikat ze 134. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 sierpnia 2011 r.

plik .pdf, 177,8kB
Pobierz