Komunikat ze 127. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 maja 2011 r.

data aktualizacji

10 maja 2011 r.

1. W sto dwudziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2.

2. Komisja jednogłośnie przyjęła wytyczne dotyczące „Zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe”.

 Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad rozpatrywania reklamacji przez wszystkie instytucje finansowe nadzorowane przez KNF.

3.  KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji H dotyczącej kontroli wewnętrznej w bankach.

 Celem nowelizacji jest:

• wzmocnienie systemów kontroli wewnętrznej w bankach,
• uwzględnienie ustawowego obowiązku tworzenia w bankach (z wyłączeniem banków spółdzielczych) komitetów audytu,
• uwzględnienie zapisów wytycznych międzynarodowych, 
• ograniczenie przypadków występowania powiązań personalnych na kluczowych stanowiskach w bankach, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie banków.

Uwagi można przesyłać do dnia 31 maja 2011 r. na adres: info@knf.gov.pl.

4. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Anny Ćwiklak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie,
• Pani Doroty Dziugiełł na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Jacka Kuczewskiego na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Wojciecha Sobieraja na Prezesa Zarządu Alior Banku SA,
• Pani Katarzyny Sułkowskiej na Członka Zarządu Alior Banku SA,
• Pani Janiny Zielińskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Osiu.

5. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Raiffeisen Bank Polska SA działalności maklerskiej w zakresie:

• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw.

6. Komisja, przychylając się do wniosku INVISTA Domu Maklerskiego SA, stwierdziła wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
• zarządzania portfelami instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na prezesa zarządu oraz byłego wiceprezesa zarządu Internet Group SA w upadłości likwidacyjnej kary pieniężne odpowiednio w wysokości 70 tysięcy złotych i 40 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu informacji poufnej o podpisaniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. listu intencyjnego, którego przedmiotem była współpraca na rzecz opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie po zajściu zdarzenia.

Kary dla członków zarządu są konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę w dniu 24 listopada 2010 r.

8. Komisja jednogłośnie przyjęła:

• sprawozdanie z działalności KNF w 2010 r.

9. KNF zapoznała się z informacjami nt.:

• sytuacji banków w 2010 r., 
• stanu sektora ubezpieczeń w 2010 r., 
• indywidualnych kont emerytalnych (IKE) w 2010 r.,
• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w 2010 r. 

10. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 23 maja 2011 r.
• 7 czerwca 2011 r.
• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 22 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

1Pani C.Ostrowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7 i 9.
2Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4a, 4f, 5 i 6.