Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 122. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 lutego 2011 r.

Data aktualizacji:

18 lutego 2011 r.


1. W sto dwudziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• Banku Zachodniego WBK SA.

Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę ostatecznie złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, m.in. w zakresie wsparcia kapitałowego, notowania akcji banku na GPW oraz autonomii banku w grupie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• Domu Maklerskiego BZ WBK SA,
• BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• BZ WBK AIB Asset Management SA.

Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. 
 
Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

KNF jednogłośnie stwierdziła również brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje osiągnięcie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

• Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na UniCredit CAIB Securities UK Ltd z Wielkiej Brytanii karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za sporządzenie w listopadzie 2008 r. rekomendacji dotyczącej Grupy Lotos SA bez zachowania należytej staranności i bez zapewnienia rzetelności, co polegało m.in. na:
 
• nieoparciu się na dwóch metodach wyceny akcji spółki (naruszenie § 5 ust. 3 rozporządzenia MF z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców),
• pominięciu niektórych składników majątku spółki przy zastosowaniu metody wyceny składników majątku (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia),
• nieprzedstawieniu analizy wrażliwości przyjętych założeń zastosowanej metody wyceny składników majątku spółki (naruszenie § 7 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Wydając decyzję Komisja analizowała rekomendację w aspekcie jej formalnej zgodności z przepisami prawa.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na CMS SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o piętnastu przypadkach zmiany stanu posiadania akcji Centrozap SA prowadzących do przekroczenia i zejścia poniżej progów 5% i 10% głosów na WZA w okresie od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. oraz podanie w jednym przypadku nieprawdziwej liczby posiadanych akcji przed i po transakcji (zmiany stanu posiadania akcji były związane z wykonywaniem umów pożyczek akcji na rzecz funduszu GEM i Predin Inwest sp. z o.o.).

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Jarczyka na Prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych i wymiany walutowej (w przypadku, gdy jest to związane z działalności maklerską) przez:

• ING Bank Śląski SA.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powierniczą) przez:

• Bank Gospodarstwa Krajowego.

8. KNF zapoznała się z informacją nt.:

• metodyki oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz powszechnych towarzystw emerytalnych.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

_______________________________

1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 5, 7 i 8.

 


 

 

Do pobrania

Komunikat ze 122. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 lutego 2011 r.

plik .pdf, 154,1kB
Pobierz