Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Sfinks Polska

data aktualizacji

13 maja 2011 r.
 
Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:
 
· Sfinks Polska SA w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I i J oraz praw poboru akcji serii J
i praw do akcji serii J (oferującym jest Trigon Dom Maklerski).