Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice z prospektem emisyjnym

data aktualizacji

22 sierpnia 2011 r.

Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji stwierdziła równoważność pod względem formy i treści informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

 
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych imiennych serii C spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).