Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 118. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2010 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Dobrem (bank przejmowany).

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Przemysława Majewskiego na Członka Zarządu BENEFIA Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
• Pana Macieja Rydzy na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dębicy.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:

• Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski TMS Brokers SA działalności maklerskiej w zakresie:

• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych (art. 69 ust. 4 pkt 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za naruszenie art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, polegające na dwukrotnym (w okresie od 31 marca do 29 czerwca 2010 r. oraz w okresie od 31 lipca do 28 września 2010 r.) posiadaniu środków własnych w wysokości niższej niż margines wypłacalności.

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że naruszenie było głównie efektem wypłaty znacznej dywidendy przy jednoczesnym wzroście strat z działalności ubezpieczeniowej oraz dynamicznym wzroście sprzedaży (wzroście składki przypisanej brutto). W wyniku istotnego dokapitalizowania zakładu ubezpieczeń jego stosunki finansowe są obecnie zgodne z obowiązującym prawem.

7.  Komisja jednogłośnie nałożyła na BOMI SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za rażące niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu rynkowi w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie po powzięciu informacji o zajściu zdarzenia, informacji poufnej o odstąpieniu od realizacji zapisów listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Rabat Pomorze SA a Bać – Pol SA otrzymanej w dniu 5 października 2009 r. przez spółkę zależną Rabat Pomorze SA.

8. KNF jednogłośnie zawiesiła na okres jednego roku uprawnienia maklera papierów wartościowych za naruszenie regulaminów wewnętrznych w okresie wykonywania zawodu w Beskidzkim Domu Maklerskim SA, polegające na sprawowaniu niewłaściwego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi w punkcie obsługi klienta (POK).

9. Komisja jednogłośnie uchyliła uchwałę KNF nr 314/2009 z dn. 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku.

 Uchylenie uchwały jest konsekwencją nowelizacji unijnej dyrektywy CRD II (dyrektywa 2009/111/WE z dn. 16 września 2009 r.) wprowadzającej nowe zapisy w zakresie tzw. instrumentów hybrydowych zaliczanych do funduszy podstawowych banków.

 Uchylenie uchwały nr 314/2009 oznacza, że:

• od 31 grudnia 2010 r. banki nie będą mogły  zaliczać do funduszy podstawowych środków uzyskanych z nowych emisji obligacji zamiennych i obligacji długoterminowych (skróceniu ulega okres, w którym banki mogłyby korzystać z możliwości zwiększenia poziomu funduszy własnych banku w sposób określony w uchwale nr 314/2009 – zgodnie z pierwotnymi założeniami uchwała miała obowiązywać przez okres 2 lat, tj. do dn. 14 października 2011 r.),
• środki z emisji obligacji długoterminowych, spełniające warunki określone w uchwale nr 314/2009 i  na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zaliczone do funduszy podstawowych na dzień 31 grudnia 2010 r., będą musiały spełniać warunki w zakresie maksymalnych kwot zaliczanych do funduszy podstawowych (zgodnie z art. 154 ust. 9 dyrektywy 2009/111/WE, tzw. grandfathering).

10.  KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.

11.  Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji):

• NEPENTES SA (z dniem 17 stycznia 2011 r.),
• RUCH SA (z dniem 17 stycznia 2011 r.).

12. KNF jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną w dn. 15 lipca 2010 r. na byłego prezesa zarządu spółki publicznej FON SA za naruszenie obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o rozwiązaniu współpracy spółki z Lemną International Inc. z USA we wrześniu 2009 r., do 50 tysięcy złotych, ze względu na jego sytuację finansową.

13.  Komisja zapoznała się z materiałami informacyjnymi nt.:

• „Pakietu odbiurokratyzowania rynku finansowego”,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 28 września 2007 r. – 30 września 2010 r.,
• przygotowań zakładów ubezpieczeń i UKNF do funkcjonowania w systemie Wypłacalność II (Solvency II).

14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 11 stycznia 2011 r.
• 25 stycznia 2011 r.
• 8 lutego 2011 r.
• 22 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

Do pobrania

Komunikat ze 118. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2010 r.

plik .pdf, 95,3kB
Pobierz