Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BSC Drukarni Opakowań

data aktualizacji

9 listopada 2010 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• BSC Drukarnię Opakowań  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H (oferującym jest Dom Maklerski IDM).